Danish Translation of the 30 IPIP-NEO-120 Facet Scales

Provided by Anna Vedel

Danish Translation of the Instructions:

Beskriv dig selv, som du generelt er nu; ikke som du ønsker at være fremover. Beskriv dig selv, sådan som du ærligt ser dig selv, i forhold til andre du kender af samme køn og på nogenlunde samme alder. For at du kan beskrive dig selv på en ærlig måde, vil dine svar være fuldstændigt fortrolige. Angiv for hvert udsagn, hvorvidt det som beskrivelse af dig er 1. Meget Unøjagtigt, 2. Lidt Unøjagtigt, 3. Hverken Nøjagtigt Eller Unøjagtigt, 4. Lidt Nøjagtigt, eller 5. Meget Nøjagtigt.

English Version (Johnson, 2014) Danish translation FACTOR TERMINOLOGY
N1: ANXIETY (.78) N1: Ængstelse Neuroticism = Emotionelle reaktioner
+ keyed Worry about things. Bekymrer mig om mange ting. Extraversion = Ekstroversion
Fear for the worst. Frygter det værste. Conscientiousness = Samvittighedsfuldhed
Am afraid of many things. Er bange for mange ting. Agreeableness = Omgængelighed
Get stressed out easily. Bliver let stresset. Openness = Åbenhed
N2: ANGER (.87) N2: Vrede
+ keyed Get angry easily. Bliver let vred.
Get irritated easily. Bliver let irriteret.
Lose my temper. Mister let besindelsen.
– keyed Am not easily annoyed. Bliver sjældent irriteret.
N3: DEPRESSION (.85) N3: Nedtrykthed
+ keyed Often feel blue. Er ofte nedtrykt.
Dislike myself. Bryder mig ikke om mig selv.
Am often down in the dumps. Er ofte nede i kulkælderen
– keyed Feel comfortable with myself. Har det godt med mig selv.
N4: SELF-CONSCIOUSNESS (.70) N4: Generthed
+ keyed Find it difficult to approach others. Har svært ved at indlede en samtale.
Am afraid to draw attention to myself. Er bange for at gøre opmærksom på mig selv.
Only feel comfortable with friends. Har det kun rart med mine venner.
– keyed Am not bothered by difficult social situations. Har ikke noget imod komplekse sociale situationer.
N5: IMMODERATION (.69) N5: Umådeholdenhed
+ keyed Go on binges. Går amok med mad og drikke.
– keyed Easily resist temptations. Har let ved at modstå fristelser.
Rarely Overindulge Spiser og drikker sjældent for meget.
Am able to control my cravings. Kan styre mine behov
N6: VULNERABILITY (.76) N6: Sårbarhed
+ keyed Panic easily. Går let i panik.
Become overwhelmed by events. Bliver let overvældet af begivenheder.
Feel that I'm unable to deal with things. Føler, at jeg har svært ved at håndtere mange ting.
– keyed Remain calm under pressure. Bevarer roen i pressede situationer.
E1: FRIENDLINESS (.81) E1: Tilnærmelighed
+ keyed Make friends easily. Har let ved at få venner.
Feel comfortable around people. Har det godt sammen med andre.
– keyed Avoid contacts with others. Undgår kontakt med andre.
Keep others at a distance. Holder andre på afstand.
E2: GREGARIOUSNESS (.79) E2: Selskabelighed
+ keyed Love large parties. Elsker store fester.
Talk to a lot of different people at parties. Taler med mange forskellige mennesker til fester.
– keyed Prefer to be alone. Foretrækker at være alene.
Avoid crowds. Undgår folkemængder.
E3: ASSERTIVENESS (.85) E3: Selvsikkerhed
+ keyed Take charge. Tager føringen.
Try to lead others. Forsøger at lede andre.
Take control of things. Tager kontrollen.
– keyed Wait for others to lead the way. Venter på, at andre viser vejen frem.
E4: ACTIVITY LEVEL (.69) E4: Aktivitetsniveau
+ keyed Am always busy. Har altid travlt.
Am always on the go. Er altid i gang med noget.
Do a lot in my spare time. Laver en masse i min fritid.
– keyed Like to take it easy. Kan godt lide at slappe af.
E5: EXCITEMENT-SEEKING (.73) E5: Spændingssøgen
+ keyed Love excitement. Elsker spænding.
Seek adventure. Søger eventyr.
Enjoy being reckless. Nyder at tage vilde chancer.
Act wild and crazy. Opfører mig vildt.
E6: CHEERFULNESS (.79) E6: Munterhed
+ keyed Radiate joy. Udstråler glæde.
Have a lot of fun. Har det ofte sjovt.
Love life. Elsker livet.
Look at the bright side of life. Fokuserer på de positive ting i tilværelsen.
O1: IMAGINATION (.83) O1: Forestillingsevne
+ keyed Have a vivid imagination. Har en livlig fantasi.
Enjoy wild flights of fantasy. Nyder at fortabe mig i vilde fantasier.
Love to daydream. Elsker at dagdrømme.
Like to get lost in thought. Kan godt lide at fortabe mig i mine tanker.
O2: ARTISTIC INTERESTS (.74) O2: Kunstneriske interesser
+ keyed See beauty in things that others might not notice. Ser det smukke i ting, andre måske ikke lægger mærke til.
Believe in the importance of art. Tror på betydningen af kunst.
– keyed Do not like poetry. Bryder mig ikke om poesi.
Do not enjoy going to art museums. Bryder mig ikke om at gå på kunstmuseer.
O3: EMOTIONALITY (.74) O3: Følsomhed
+ keyed Experience my emotions intensely. Oplever mine følelser intenst.
Feel others' emotions. Fornemmer andres følelser.
– keyed Rarely notice my emotional reactions. Lægger sjældent mærke til mine følelsesmæssige reaktioner.
Don't understand people who get emotional. Forstår ikke dem, der bliver følelsesladede.
O4: ADVENTUROUSNESS (.70) O4: Eventyrsøgen
+ keyed Prefer variety to routine. Foretrækker afveksling frem for rutine.
– keyed Prefer to stick with things that I know. Foretrækker at holde mig til det, jeg kender.
Dislike changes. Bryder mig ikke om forandringer.
Am attached to conventional ways. Holder mig til traditionerne.
O5: INTELLECT (.73) O5: Intellektuel nysgerrighed
+ keyed Love to read challenging material. Elsker at læse svære tekster.
– keyed Avoid philosophical discussions. Undgår filosofiske diskussioner.
Have difficulty understanding abstract ideas. Har svært ved at forstå abstrakte ideer.
Am not interested in theoretical discussions. Er ikke interesseret i teoretiske diskussioner.
O6: LIBERALISM (.63) O6: Liberalisme
+ keyed Tend to vote for liberal political candidates. Ser mig selv som mest venstreorienteret.
Believe that there is no absolute right and wrong. Mener ikke, der er noget absolut rigtigt eller forkert.
– keyed Tend to vote for conservative political candidates. Ser mig selv som mest højreorienteret.
Believe that we should be tough on crime. Synes, vi skal slå hårdt ned på kriminalitet.
A1: TRUST (.85) A1: Tillid
+ keyed Trust others. Har tillid til andre.
Believe that others have good intentions. Tror generelt, andre vil mig det bedste.
Trust what people say. Stoler på, hvad andre siger.
– keyed Distrust people. Nærer mistillid til andre.
A2: MORALITY (.74) A2: Moralitet
– keyed Use others for my own ends. Bruger andre til at opnå mine egne mål.
Cheat to get ahead. Snyder for at få et forspring.
Take advantage of others. Udnytter andre.
Obstruct others' plans. Stiller hindringer i vejen for andre.
A3: ALTRUISM (.73) A3: Altruisme
+ keyed Am concerned about others. Bekymrer mig om andre.
Love to help others. Elsker at hjælpe andre.
– keyed Am indifferent to the feelings of others. Er ligeglad med andres følelser.
Take no time for others. Bruger ikke tid på andres problemer.
A4: COOPERATION (.71) A4: Samarbejde
– keyed Love a good fight. Elsker en god fight.
Yell at people. Råber ad folk.
Insult people. Fornærmer folk.
Get back at others. Tager hævn over andre.
A5: MODESTY (.73) A5: Beskedenhed
– keyed Believe that I am better than others. Mener, jeg er bedre end andre.
Think highly of myself. Har høje tanker om mig selv.
Have a high opinion of myself. Er meget glad for mig selv.
Boast about my virtues. Praler med mine gode sider.
A6: SYMPATHY (.72) A6: Sympati
+ keyed Sympathize with the homeless. Har sympati for de hjemløse.
Feel sympathy for those who are worse off than myself. Føler sympati for dem, der har det værre end mig selv.
– keyed Am not interested in other people's problems. Er ikke interesseret i andres problemer.
Try not to think about the needy. Forsøger at lade være med at tænke på de fattige.
C1: SELF-EFFICACY (.77) C1: Virkningsfuldhed
+ keyed Complete tasks successfully. Fuldfører opgaver med success. 
Excel in what I do. Udmærker mig i de ting, jeg laver.
Handle tasks smoothly. Håndterer opgaver med lethed.
Know how to get things done. Ved, hvordan man får tingene gjort.
C2: ORDERLINESS (.83) C2: Ordentlighed
+ keyed Like to tidy up. Kan godt lide at rydde op.
– keyed Often forget to put things back in their proper place. Glemmer tit at sætte tingene på plads igen.
Leave a mess in my room. Roder derhjemme.
Leave my belongings around. Efterlader mine ting rundt omkring.
C3: DUTIFULNESS (.67) C3: Pligtopfyldenhed
+ keyed Keep my promises. Holder mine løfter.
Tell the truth. Fortæller sandheden.
– keyed Break rules. Bryder reglerne.
Break my promises. Bryder mine løfter.
C4: ACHIEVEMENT-STRIVING (.79) C4: Stræben
+ keyed Do more than what's expected of me. Gør mere, end hvad der forventes af mig.
Work hard. Arbejder hårdt.
– keyed Put little time and effort into my work. Bruger mindst muligt tid og energi på opgaver.
Do just enough work to get by. Arbejder kun så meget, at jeg lige kan klare mig.
C5: SELF-DISCIPLINE (.71) C5: Selvdisciplin
+ keyed Am always prepared. Er altid velforberedt.
Carry out my plans. Fører mine planer ud i livet.
– keyed Waste my time. Spilder min tid.
Have difficulty starting tasks. Har svært ved at gå i gang med opgaver.
C6: CAUTIOUSNESS (.88) C6: Forsigtighed
– keyed Jump into things without thinking. Springer ud i ting uden at tænke mig om.
Make rash decisions. Tager forhastede beslutninger.
Rush into things. Kaster mig ud i ting.
Act without thinking. Handler uden at tænke.

Reference

Vedel, A., Gøtzsche-Astrup, O., & Holm, P. (2018). The Danish IPIP-NEO-120: A free, validated five-factor measure of personality. Nordic Psychology, DOI: 10.1080/19012276.2018.1470553

Return to the Item Translations Page