Thai Translation of the IPIP NEO Domains

Provided by Panida Yomaboot

Original English Items Thai Translations Factor Loading
Neuroticism    
22.  Am often down in the dumps. ฉันมักรู้สึกหดหู่ 0.76*        
1.  Often feel blue. ฉันรู้สึกหม่นหมองอยู่บ่อยๆ 0.74*       
17. Dislike myself. ฉันไม่ชอบตัวของฉันเอง 0.67*       
40.  Seldom feel blue. ( r ) ฉันไม่ค่อยรู้สึกหดหู่ 0.67*       
42.  Feel comfortable with myself. ( r ) ฉันรู้สึกสบายใจกับตัวฉันเอง 0.54*        
31. Am very pleased with myself. ( r ) ฉันพอใจในตัวเองเป็นอย่างมาก 0.51*       
6.  Rarely get irritated. ( r ) ไม่ค่อยรู้สึกหงุดหงิด 0.42*        
28. Have frequent mood swings. อารมณ์ของฉันเปลี่ยนแปลงบ่อย 0.42*        
Extraversion    
7.  Have little to say. ( r ) ฉันพูดน้อย 0.89*       
18.  Don't talk a lot. ( r ) ฉันไม่ค่อยพูด 0.88*        
44.  Keep in the background. ( r ) ฉันพยายามไม่ทำตัวให้เป็นจุดเด่นหรือที่สนใจของผู้อื่น 0.43*       
Agreeableness    
23.  Respect others. ฉันเคารพผู้อื่น 0.62*        
24.  Make people feel at ease. ฉันทำให้ผู้อื่นรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจ 0.55*       
26.  Accept people as they are. ฉันยอมรับผู้อื่นในแบบที่เขาเป็น 0.55*        
4.  Have a good word for everyone. ฉันเป็นมิตรและมักพูดจาดีๆ กับผู้อื่น 0.50*        
11.  Believe that others have good intentions. ฉันเชื่อว่าผู้อื่นมีเจตนาและความตั้งใจดี 0.42*        
Openness    
34. Do not like art. ฉันไม่ชอบศิลปะ 0.71*       
43.  Do not enjoy going to art museums. ฉันไม่รู้สึกสนุกกับการไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 0.70*       
3.  Believe in the importance of art. เชื่อในความสำคัญของศิลปะ 0.59*        
41.  Avoid philosophical discussions. ( r ) ฉันหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องเชิงปรัชญา 0.50*        
8. Am not interested in abstract ideas. ( r ) ฉันไม่สนใจแนวคิดหรือเรื่องที่เป็นนามธรรม 0.39*       
48. Tend to vote for conservative political candidates. ( r ) ฉันมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนให้นักการเมืองที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยม 0.23*       
Conscientiousness    
32.  Carry out my plans. ฉันทำตามแผนการของฉัน 0.64*
39. Make plans and stick to them. ฉันมักวางแผนและทำตามแผนการที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 0.60*
37.  Do just enough work to get by. ( r ) ฉันทำงานเพียงแค่ให้มันเสร็จๆ ไป 0.59*
50. Find it difficult to get down to work. ( r ) ฉันรู้สึกว่ามันยากที่จะเริ่มต้นทำงานหรือทำอะไรบางอย่างอย่างตั้งใจ 0.50*
14. Pay attention to details. ฉันใส่ใจกับรายละเอียด 0.42*
21. Shirk my duties. ( r )  ฉันหลีกเลี่ยงที่จะทำงานตามความรับผิดชอบของฉัน 0.42*
10. Waste my time. ( r ) ฉันปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ 0.41*
30.  Get chores done right away. ฉันจัดการงานหรือความยุ่งยากต่างๆ ให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว 0.36*
2. Feel comfortable around people. ฉันรู้สึกสบายใจแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางผู้คน  
5. Am always prepared. ฉันเตรียมพร้อมอยู่เสมอ  
9. Have a sharp tongue. ปากร้าย   
12. Make friends easily. เป็นเพื่อนกับคนอื่นง่าย   
13. Have a vivid imagination. ฉันมีจินตนาการที่ชัดเจน  
15. Cut others to pieces. ฉันให้คำพูดทำร้ายผู้อื่น หรือจงใจทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดี   
16. Tend to vote for liberal political candidates. ฉันมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนให้กับนักการเมืองที่มีความเป็นเสรีนิยม 
19. Carry the conversation to a higher level. เวลาคุยกับใคร ฉันมักขยายหัวข้อการพูดคุยให้มีความซับซ้อนหรือกว้างมากขึ้น
20. Am skilled in handling social situations. ฉันมีทักษะในการจัดการสถานการณ์ทางสังคม   
25. Am the life of the party. ฉันเป็นคนมีชีวิตชีวา และมักเป็นเป็นสีสันของงานสังสรรค์  
27. Enjoy hearing new ideas. ฉันสนุกกับการฟังหรือเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ  
29. Don't see things through. ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ   
33. Know how to captivate people. ฉันรู้ว่าจะทำให้ผู้อื่นประทับใจได้อย่างไร  
35. Suspect hidden motives in others. ฉันสงสัยในแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ของผู้อื่น   
36. Panic easily. ฉันตื่นตระหนกตกใจง่าย  
38. Don't like to draw attention to myself. ฉันไม่ชอบเป็นที่สนใจของผู้อื่น   
45. Get back at others. ฉันแก้แค้นคนอื่น   
46. Am not easily bothered by things. ฉันไม่ค่อยถูกรบกวนง่ายๆ โดยสิ่งต่างๆ  
47. Insult people. ฉันประชดประชันหรือเหน็บแนมผู้อื่น  
49. Would describe my experiences as somewhat dull. ฉันว่าประสบการณ์ของในชีวิตของฉันมันค่อนข้างน่าเบื่อ   

Reference

Yomaboot, P., & Cooper, A. J. (2016). Factor structure and psychometric properties of the International Personality Item Pool-NEO (IPIP-NEO) Thai version Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry, 10(2).

Abstract

Objective : The aim of this study was to examine the factor structure and psychometric properties of the IPIP-NEO in the Thai language.

Material and Method : This descriptive research recruited internet users who aged over 18 years old. Participants were asked to complete the IPIP-NEO online. Data was collected from April until November 2014. Descriptive statistics, internal consistency, exploratory factor analysis, and confirmatory factor analysis were analyzed. This study was approved by the ethical committees of the Department of Psychology, Goldsmiths, University of London.

Result : Mean age of 309 participants(118 male, 191 female) who took part in this study was 27.48 (SD= 6.2). An initial confirmatory factor analysis showed poor model fit with the a priori five-factor model. Exploratory factor analysis was then conducted to investigate factor structure. This result led to a proposed 30 item version of the IPIP-NEO for Thai, with acceptable fit for the five-factor model χ2 (295) 547.955, p < 0.0001, RMSEA = 0.053, CFI = 0.905 SRMR = 0.037). This 30 item version showed acceptable to good internal consistency (Cronbach’s Alpha for N = .83, E = .76, O = .67, A = .37, C = .73). The 30-item Thai version comprises of 8 items for Neuroticism, 3 items for Extraversion, 5 items for Agreeableness, 6 items for Openness and 8 items for Consciousness.

Conclusion : The original 50-item Thai version of the IPIP-NEO had poor model fit for the a priori five-factor model. Further exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis led to a 30 item version of the IPIP-NEO in the Thai language with acceptable fit with the five-factor model.

Keywords : Five-Factor Model; International Personality Item Pool; IPIP-NEO; Factor Analysis

Return to the Item Translations Page