Hungarian Translation of IPIP Scales Related to Attitudes

Provided by Zoltán Vass

  Skála neve angolul Skála neve magyarul Item előljele Item angolul Item magyarul
           
Társas hatások Unlikely Virtues Erények + Always admit it when I make a mistake. Mindig beismerem, amikor hibát követek el.
Unlikely Virtues Erények + Never give up hope. Sosem adom fel a reményt.
  Unlikely Virtues Erények + Know that anyone who tries can get a job. Tudom, hogy bárki aki megpróbálja, tud munkát szerezni.
  Unlikely Virtues Erények + Always know why I do things. Mindig tudom, hogy mit miért teszek.
  Unlikely Virtues Erények + Never give up. Soha nem adom fel.
  Unlikely Virtues Erények + Know immediately what to do. Azonnal tudom, hogy mit kell tenni.
  Unlikely Virtues Erények + Believe there is never an excuse for lying. Tudom, hogy a hazugságra sosincs mentség.
  Unlikely Virtues Erények + Always know what I am doing. Mindig tudom, hogy mit csinálok.
  Unlikely Virtues Erények + Am always ready to start afresh. Mindig kész vagyok újrakezdeni.
  Unlikely Virtues Erények + Have never engaged in gossip. Sohasem keveredtem pletykába.
  Unlikely Virtues Erények + Will do anything for others. Bármit megteszek a másikért.
  Unlikely Virtues Erények + Am always prepared. Mindig felkészült vagyok.
  Unlikely Virtues Erények - Don't always practice what I preach. A gyakorlatban nem mindig teszem azt, amiről prédikálok.
  Unlikely Virtues Erények - Have some bad habits. Van néhány rossz szokásom.
  Unlikely Virtues Erények - Have sometimes had to tell a lie. Néha hazudnom kellett.
  Unlikely Virtues Erények - Am not always honest with myself. Nem mindig vagyok őszinte magammal.
  Unlikely Virtues Erények - Am not always what I appear to be. Nem mindig vagyok olyan, amilyennek látszom.
           
  Impression-management Benyomáskezelés + Would never take things that aren't mine. Sohasem vennék el olyan dolgokat, amelyek nem az enyémek.
  Impression-management Benyomáskezelés + Would never cheat on my taxes. Sohasem követnék el adócsalást.
  Impression-management Benyomáskezelés + Believe there is never an excuse for lying. Tudom, hogy a hazugságra sosincs mentség.
  Impression-management Benyomáskezelés + Always admit it when I make a mistake. Mindig elismerem, hogy ha hibát követek el.
  Impression-management Benyomáskezelés + Rarely talk about sex. Ritkán beszélek a szexről.
  Impression-management Benyomáskezelés + Return extra change when a cashier makes a mistake. Ha a pénztáros többet ad vissza, vissza szoktam adni, ami nem illet meg.
  Impression-management Benyomáskezelés + Try to follow the rules. Igyekszem betartani a szabályokat.
  Impression-management Benyomáskezelés + Easily resist temptations. Könnyen ellenállok a kísértésnek.
  Impression-management Benyomáskezelés + Tell the truth. Igazat szoktam mondani.
  Impression-management Benyomáskezelés + Rarely overindulge. Nem szoktam túlzásba esni.
  Impression-management Benyomáskezelés - Have sometimes had to tell a lie. Néha hazudnom kellett.
  Impression-management Benyomáskezelés - Use swear words. Szoktam káromkodni.
  Impression-management Benyomáskezelés - Use flattery to get ahead. Hízelegni szoktam az előrejutás érdekében.
  Impression-management Benyomáskezelés - Am not always what I appear to be. Nem mindig vagyok, olyan amilyennek látszom.
  Impression-management Benyomáskezelés - Break rules. Át szoktam hágni a szabályokat.
  Impression-management Benyomáskezelés - Cheat to get ahead. Csalni szoktam az előrejutás érdekében.
  Impression-management Benyomáskezelés - Don't always practice what I preach. A gyakorlatban nem mindig teszem azt, amiről prédikálok.
  Impression-management Benyomáskezelés - Misuse power. Visszaélek a hatalommal.
  Impression-management Benyomáskezelés - Get back at others. Megtorlom a sérelmeimet.
  Impression-management Benyomáskezelés - Am likely to show off if I get the chance. Hajlamos vagyok dicsekedni, ha lehetőségem nyílik rá.
           
  Unpretentiousness Közvetlenség + Am not concerned with making a good impression. Nem foglalkozom azzal, hogy jó benyomást keltsek.
  Unpretentiousness Közvetlenség + Don't care whether I'm considered special. Nem érdekel, hogy különlegesnek tartanak-e, vagy sem.
  Unpretentiousness Közvetlenség - Want to amount to something special in others' eyes. Szeretnék különleges lenni mások szemében.
  Unpretentiousness Közvetlenség - Worry about what people think of me. Nyugtalanít, hogy mit gondolnak rólam az emberek.
  Unpretentiousness Közvetlenség - Seek status. Társadalmi tekintélyre akarok szert tenni.
  Unpretentiousness Közvetlenség - Try to impress others. Igyekszem jó benyomást tenni másokra.
  Unpretentiousness Közvetlenség - Judge people by their appearance. A külső megjelenésük alapján ítélem meg az embereket.
  Unpretentiousness Közvetlenség - Put on a show to impress people. Szinészkedem, hogy hatással legyek az emberekre.
  Unpretentiousness Közvetlenség - Change myself to suit others. Változtatok magamon azért, hogy megfeleljek másoknak.
           
  Authenticity/Integrity/Honesty Integritás + Am trusted to keep secrets. Rám lehet bízni titkokat.
  Authenticity/Integrity/Honesty Integritás + Keep my promises.  Megtartom az ígéreteimet.
  Authenticity/Integrity/Honesty Integritás + Believe that honesty is the basis for trust.  Úgy vélem, a bizalom alapja az őszinteség.
  Authenticity/Integrity/Honesty Integritás + Can be trusted to keep my promises.  Megtartom, amit ígérek.
  Authenticity/Integrity/Honesty Integritás + Am true to my own values.  Hű vagyok a saját értékrendemhez.
  Authenticity/Integrity/Honesty Integritás - Lie to get myself out of trouble. Hazudok, hogy kihúzzam magam a csávából.
  Authenticity/Integrity/Honesty Integritás - Am hard to understand. Nehezen tudnak megérteni.
  Authenticity/Integrity/Honesty Integritás - Feel like an imposter. Szélhámosnak érzem magam.
  Authenticity/Integrity/Honesty Integritás - Like to exaggerate my troubles. Szeretem felnagyítani a problémáimat.
           
  Negative Valence Valencia + Copy others. Utánzok másokat.
  Negative Valence Valencia + Demand attention. Megkövetelem a figyelmet.
  Negative Valence Valencia + Try to impress others. Igyekszem jó benyomást tenni másokra.
  Negative Valence Valencia + Need the approval of others. Igénylem mások helyeslését.
  Negative Valence Valencia + Conform to others' opinions. Alkalmazkodom mások véleményéhez.
  Negative Valence Valencia + Change myself to suit others. Változtatok magamon azért, hogy megfeleljek másoknak.
  Negative Valence Valencia + Talk mainly about myself. Főleg magamról beszélek.
  Negative Valence Valencia + Interfere in other people's business. Beleavatkozom más emberek dolgába.
  Negative Valence Valencia + Want to be told I am right. Szeretem hallani, hogy igazam van.
  Negative Valence Valencia + Want to prove myself. Be akarom bizonyítani a létjogosultságomat.
           
  Self-monitoring  Önérvényesítés + Would make a good actor. Jó színész lennék.
  Self-monitoring  Önérvényesítés + Put on a show to impress people. Szinészkedem, hogy hatással legyek az emberekre.
  Self-monitoring  Önérvényesítés + Am likely to show off if I get the chance. Hajlamos vagyok dicsekedni, ha lehetőségem nyílik rá.
  Self-monitoring  Önérvényesítés + Am the life of the party. Én vagyok a társasági összejövetelek lelke.
  Self-monitoring  Önérvényesítés + Am good at making impromptu speeches. Jól tudok rögtönzött beszédet tartani.
  Self-monitoring  Önérvényesítés + Like to attract attention. Szeretem felhívni magamra a figyelmet.
  Self-monitoring  Önérvényesítés + Use flattery to get ahead. Hízelegni szoktam az előrejutás érdekében.
  Self-monitoring  Önérvényesítés - Hate being the center of attention. Utálok a figyelem középpontja lenni.
  Self-monitoring  Önérvényesítés - Would not be a good comedian. Nem lennék jó színész.
  Self-monitoring  Önérvényesítés - Don't like to draw attention to myself. Nem szeretem felhívni magamra a figyelmet.
           
           
Társas attitűdök Equity/Fairness_1 Szociális attitűdök + Would never take things that aren't mine. Sohasem vennék el olyan dolgokat, amelyek nem az enyémek.
Equity/Fairness_1 Szociális attitűdök + Would never cheat on my taxes. Sohasem követnék el adócsalást.
  Equity/Fairness_1 Szociális attitűdök + Return extra change when a cashier makes a mistake. Ha a pénztáros többet ad vissza, vissza szoktam adni, ami nem illet meg.
  Equity/Fairness_1 Szociális attitűdök + Would feel very badly for a long time if I were to steal from someone. Sokáig gyötörne a bűntudat, ha valakitől ellopnék valamit.
  Equity/Fairness_1 Szociális attitűdök + Try to follow the rules. Igyekszem betartani a szabályokat.
  Equity/Fairness_1 Szociális attitűdök - Admire a really clever scam. Csodálattal tekintek a zseniális átverésekre.
  Equity/Fairness_1 Szociális attitűdök - Cheat to get ahead. Csalni szoktam az előrejutás érdekében.
  Equity/Fairness_1 Szociális attitűdök - Steal things. El szoktam lopni dolgokat.
  Equity/Fairness_1 Szociális attitűdök - Cheat on people who have trusted me. Be szoktam csapni azokat, akik megbíznak bennem.
  Equity/Fairness_1 Szociális attitűdök - Would not regret my behavior if I were to take advantage of someone impulsively. Cseppet se bántana, ha ösztönösen kihasználnék valakit.
           
  Equity/Fairness_2 Egyenlő bánásmód + Admit when I am wrong.  El szoktam ismerni, ha tévedek.
  Equity/Fairness_2 Egyenlő bánásmód + Treat all people equally.  Minden emberrel egyenlően bánok.
  Equity/Fairness_2 Egyenlő bánásmód + Am a good listener. Jó hallgatóság vagyok.
  Equity/Fairness_2 Egyenlő bánásmód + Believe that everyone's rights are equally important.  Úgy vélem, minden egyes ember jogai azonos mértékben fontosak.
  Equity/Fairness_2 Egyenlő bánásmód + Give everyone a chance.  Mindenkinek adni szoktam egy esélyt.
  Equity/Fairness_2 Egyenlő bánásmód + Am committed to principles of justice and equality.  Elkötelezett híve vagyok az igazságosság és az egyenlőség eszméjének.
  Equity/Fairness_2 Egyenlő bánásmód + Believe that everyone should have a say.  Úgy gondolom, mindenkinek beleszólása van a dolgokba.
  Equity/Fairness_2 Egyenlő bánásmód - Take advantage of others. Kihasználom az embereket.
  Equity/Fairness_2 Egyenlő bánásmód - Treat others differently if I don't like them. Máshogy bánok azokkal, akiket nem kedvelek.
           
  Morality_1 Lelkiismeret + Would never cheat on my taxes. Sohasem követnék el adócsalást. 1089
  Morality_1 Lelkiismeret + Stick to the rules. Ragaszkodom a szabályokhoz. 1147
  Morality_1 Lelkiismeret - Use flattery to get ahead. Hízelegni szoktam az előrejutás érdekében. 1097
  Morality_1 Lelkiismeret - Use others for my own ends. A céljaim érdekében használom az embereket. 1148
  Morality_1 Lelkiismeret - Know how to get around the rules. Tudom, hogyan lehet megkerülni a szabályokat. 1149
  Morality_1 Lelkiismeret - Cheat to get ahead. Csalni szoktam az előrejutás érdekében. 1099
  Morality_1 Lelkiismeret - Put people under pressure. Nyomást gyakorlok az emberekre. 1150
  Morality_1 Lelkiismeret - Pretend to be concerned for others. Csak tettetem, hogy aggódok másokért. 845
  Morality_1 Lelkiismeret - Take advantage of others. Kihasználom az embereket. 1145
  Morality_1 Lelkiismeret - Obstruct others' plans. Akadályozni szoktam másokat a terveik megvalósításában. 847
           
  Morality_2 Önhatékonyság + Listen to my conscience. Hallgatok a lelkiismeretemre.
  Morality_2 Önhatékonyság + Act according to my conscience. A lelkiismeretem szerint szoktam cselekedni.
  Morality_2 Önhatékonyság + Like harmony in my life. Szeretem, ha harmónia uralkodik az életemben.
  Morality_2 Önhatékonyság + Return extra change when a cashier makes a mistake. Ha a pénztáros többet ad vissza, vissza szoktam adni, ami nem illet meg.
  Morality_2 Önhatékonyság + Stand behind my actions. Vállalom a felelősséget a tetteimért.
  Morality_2 Önhatékonyság + Care about justice. Fontos számomra az igazságosság.
  Morality_2 Önhatékonyság - Try to fool others. Próbálom becsapni az embereket.
  Morality_2 Önhatékonyság - Believe that the end justifies the means. Hiszek abban, hogy a cél szentesíti az eszközt.
  Morality_2 Önhatékonyság - Misuse power. Visszaélek a hatalmammal.
  Morality_2 Önhatékonyság - Do the opposite of what is asked. Az ellenkezőjét teszem annak, mint amit kérnek tőlem.
           
  Gratitude Köszönetteliség + Express my thanks to those who care about me. Ki szoktam fejezni a hálámat azok iránt, akik törődnek velem.
  Gratitude Köszönetteliség + Have been richly blessed in my life. Áldásokban gazdag az életem.
  Gratitude Köszönetteliség + Stop to count my blessings.  Megbecsülöm, amim van.
  Gratitude Köszönetteliség + Am an extremely grateful person.  Rendkívül hálás szoktam lenni.
  Gratitude Köszönetteliség + Feel thankful for what I have received in life.  Hálás vagyok azért, amit az élettől kaptam.
  Gratitude Köszönetteliség + Feel a profound sense of appreciation every day.  Nincs olyan nap, hogy ne lennék mélységesen hálás valamiért.
  Gratitude Köszönetteliség - Do not see the need to acknowledge others who are good to me. Nem tartom szükségesnek méltányolni, ha valaki jó hozzám.
  Gratitude Köszönetteliség - Find few things in my life to be grateful for. Úgy érzem, kevés dolog van az életemben, amiért hálás lehetnék.
           
  Greed Avoidance Társas elégedettség + Would not enjoy being a famous celebrity. Nem élvezném, ha híresség lennék.
  Greed Avoidance Társas elégedettség + Don't strive for elegance in my appearance. Nem törekszem arra, hogy elegáns legyen a megjelenésem.
  Greed Avoidance Társas elégedettség - Love luxury. Szeretem a fényűzést.
  Greed Avoidance Társas elégedettség - Have a strong need for power. Erős bennem a hatalomvágy.
  Greed Avoidance Társas elégedettség - Seek status. Társadalmi tekintélyre akarok szert tenni.
  Greed Avoidance Társas elégedettség - Am mainly interested in money. Főként a pénz körül forognak a gondolataim.
  Greed Avoidance Társas elégedettség - Wish to stay young forever. Örökre fiatal szeretnék maradni.
  Greed Avoidance Társas elégedettség - Try to impress others. Igyekszem jó benyomást tenni másokra.
  Greed Avoidance Társas elégedettség - Prefer to eat at expensive restaurants. A drága éttermeket részesítem előnyben.
  Greed Avoidance Társas elégedettség - Am out for my own personal gain. Minden igyekezetemmel a saját gyarapodásomra törekszem.
           
           
Motiváció Responsibility_1 Társas motiváció + Would never cheat on my taxes. Sohasem követnék el adócsalást.
Responsibility_1 Társas motiváció + Return extra change when a cashier makes a mistake. Ha a pénztáros többet ad vissza, vissza szoktam adni, ami nem illet meg.
  Responsibility_1 Társas motiváció + Would never take things that aren't mine. Sohasem vennék el olyan dolgokat, amelyek nem az enyémek.
  Responsibility_1 Társas motiváció + Stay in touch with old acquaintances. Tartom a kapcsolatot az idős ismerősökkel.
  Responsibility_1 Társas motiváció + Think of others first. Először mindig másokra gondolok.
  Responsibility_1 Társas motiváció - Cheat to get ahead. Csalni szoktam az előrejutás érdekében.
  Responsibility_1 Társas motiváció - Don't think laws apply to me. Úgy gondolom, hogy a jogszabályok nem vonatkoznak rám.
  Responsibility_1 Társas motiváció - Believe that I am better than others. Hiszem, hogy jobb vagyok mint mások.
  Responsibility_1 Társas motiváció - Disregard rules. Nem veszem figyelembe a szabályokat.
  Responsibility_1 Társas motiváció - Hurt people. Megsértem az embereket.
           
  Self-discipline_1 Extrinzik motiváció + Like to organize things. Szeretem megszervezni a dolgokat.
  Self-discipline_1 Extrinzik motiváció + Am exacting in my work. Fokozott gondossággal járok el a munkámban.
  Self-discipline_1 Extrinzik motiváció + Get to work at once. Haladéktalanul munkához szoktam látni.
  Self-discipline_1 Extrinzik motiváció + Go straight for the goal. Célratörő vagyok.
  Self-discipline_1 Extrinzik motiváció + Get chores done right away. A teendőimet haladéktalanul ellátom.
  Self-discipline_1 Extrinzik motiváció - Waste my time. Elfecsérelem az időmet.
  Self-discipline_1 Extrinzik motiváció - Find it difficult to get down to work. Nehezemre esik munkához látni.
  Self-discipline_1 Extrinzik motiváció - Do improper things. Helytelen dolgokat művelek.
  Self-discipline_1 Extrinzik motiváció - Disregard rules. Nem veszem figyelembe a szabályokat.
  Self-discipline_1 Extrinzik motiváció - Avoid responsibilities. Kerülöm a felelősségvállalást.
           
  Self-discipline_2 Intrinzik motiváció + Get chores done right away. A teendőimet haladéktalanul ellátom.
  Self-discipline_2 Intrinzik motiváció + Am always prepared. Mindig felkészült vagyok.
  Self-discipline_2 Intrinzik motiváció + Start tasks right away. Azonnal hozzálátok az adott feladathoz.
  Self-discipline_2 Intrinzik motiváció + Get to work at once. Haladéktalanul munkához szoktam látni.
  Self-discipline_2 Intrinzik motiváció + Carry out my plans. Amit eltervezek, véghez is viszem.
  Self-discipline_2 Intrinzik motiváció - Find it difficult to get down to work. Nehezemre esik munkához látni.
  Self-discipline_2 Intrinzik motiváció - Waste my time. Elfecsérelem az időmet.
  Self-discipline_2 Intrinzik motiváció - Need a push to get started. Kezdőlökésre van szükségem ahhoz, hogy munkához lássak.
  Self-discipline_2 Intrinzik motiváció - Have difficulty starting tasks. Nehezemre esik belefogni a feladatokba.
  Self-discipline_2 Intrinzik motiváció - Postpone decisions. Halogatni szoktam a döntéseket.
           
  Self-control/Self-regulation_2 Szabályozás + Am not easily affected by my emotions. Az érzelmeim nem befolyásolnak könnyen.
  Self-control/Self-regulation_2 Szabályozás + Never spend more than I can afford. Sohasem költök többet, mint amennyit megengedhetek magamnak.
  Self-control/Self-regulation_2 Szabályozás + Experience very few emotional highs and lows. Nagyon ritkán vannak szélsőségesen pozitív vagy negatív érzelmeim.
  Self-control/Self-regulation_2 Szabályozás - Act wild and crazy. Őrült módjára és vadul viselkedem.
  Self-control/Self-regulation_2 Szabályozás - Demand attention. Megkövetelem a figyelmet.
  Self-control/Self-regulation_2 Szabályozás - Do crazy things. Örültségeket művelek.
  Self-control/Self-regulation_2 Szabályozás - Use flattery to get ahead. Hízelegni szoktam az előrejutás érdekében.
  Self-control/Self-regulation_2 Szabályozás - Make rash decisions. Elhamarkodottan szoktam dönteni.
  Self-control/Self-regulation_2 Szabályozás - Use swear words. Szoktam káromkodni.
  Self-control/Self-regulation_2 Szabályozás - Make a lot of noise. Nagy zajt szoktam csapni.
           
  Deliberateness Kontroll + Choose my words with care. Gondosan megválogatom a szavaimat.
  Deliberateness Kontroll + Take care of my own affairs. Magam intézem az ügyeimet.
  Deliberateness Kontroll + Remain calm under pressure. Nyomás alatt is meg tudom őrizni a nyugalmam.
  Deliberateness Kontroll + Easily resist temptations. Könnyen ellenállok a kísértésnek.
  Deliberateness Kontroll - Jump into things without thinking. Gondolkodás nélkül beleugrok a dolgokba.
  Deliberateness Kontroll - Make rash decisions. Elhamarkodottan szoktam dönteni.
  Deliberateness Kontroll - Like to act on a whim. Előszeretettel cselekszem a pillanatnyi szeszélyeimnek engedve.
  Deliberateness Kontroll - Rush into things. Lázasan vetem bele magam a dolgokba.
  Deliberateness Kontroll - Don't know why I do some of the things I do. Nem tudom, hogy bizonyos dolgokat miért teszek.
  Deliberateness Kontroll - Act quickly without thinking. Gyorsan és gondolkodás nélkül cselekszem.

Reference

Vass, Z. (2009). Az IPIP tematikus csoportosítása és pszichológiai jelentéstartalma. http://www.zoltanvass.hu .

Return to the Item Translations Page