Latvian Translation of the IPIP 45 AB5C Facets

Provided by Liva G. LaMontagne

English Latvian
EXTRAVERSION EKSTRAVERSIJA
1 Gregariousness (1+/1+ vs. 1-/1-) Ekstraversija
+ keyed Am the life of the party. Esmu sabiedrības dvēsele
Talk to a lot of different people at parties. Saviesīgos vakaros sarunājos ar daudziem dažādiem cilvēkiem
Start conversations.  Uzsāku sarunas
Love large parties. Patīk plaši pasākumi
– keyed Don't talk a lot. Es daudz nerunāju
Keep in the background. Turos nomaļus
Am quiet around strangers. Esmu kluss/ -a nepazīstamu cilvēku vidū
Don't like to draw attention to myself. Nepatīk, ka man pievērš uzmanību
Bottle up my feelings. Savaldu savas jūtas
Keep my thoughts to myself. Paturu savas domas pie sevis
2 Friendliness Draudzīgums
+ keyed Make friends easily.  Es viegli sadraudzējos
Am open about my feelings. Atklāti izrādu savas jūtas
Act comfortably with others. Jūtos ērti, sadarbojoties ar citiem
Radiate joy. Izstaroju prieku
Warm up quickly to others. Ir viegli iegūt manu uzticību
– keyed Am hard to get to know. Mani ir grūti iepazīt
Am a very private person. Esmu ļoti noslēgts/ -a
Avoid contacts with others. Izvairos kontaktēties ar citiem
Keep others at a distance. Ieturu distanci
Reveal little about myself. Maz atklāju sevi
3 Assertiveness Pašpārliecība
+ keyed Automatically take charge. Automātiski uzņemos iniciatīvu
Can easily push myself forward. Varu viegli saņemties kaut ko izdarīt
Try to lead others. Cenšos vadīt citus
Turn plans into actions. Realizēju plānus
Stick up for myself. Iestājos par savām tiesībām
Am always busy. Esmu vienmēr aizņemts/-a
Come up with a solution right away. Ātri atrodu risinājumus
Do a lot in my spare time. Daudz ko daru savā brīvajā laikā
Know what I want. Zinu, ko gribu
– keyed Let myself be pushed around. Ļaujos sevi bikstīt
Am not highly motivated to succeed. Neesmu īpaši virzīts/ -ta uz panākumiem
Need a lot of time to do things. Man vajag daudz laika, lai kaut ko paveiktu
4 Poise Līdzsvarotība
+ keyed Feel comfortable around people. Cilvēkos jūtos ērti
Am comfortable in unfamiliar situations. Jūtos ērti neierastās situācijās
Have a lot of fun. Bieži priecājos
Am not embarrassed easily. Mani nav viegli samulsināt
Love life. Mīlu dzīvi
– keyed Often feel uncomfortable around others. Bieži jūtos neveikli starp cilvēkiem
Find it difficult to approach others. Man ir grūti tuvoties citiem
Retreat from others. Norobežojos no apkārtējiem
Give up easily. Ātri padodos
Only feel comfortable with friends. Jūtos ērti tikai ar draugiem
5 Leadership Līderība
+ keyed Take charge. Uzņemos atbildību
Know how to captivate people. Protu aizraut cilvēkus
Express myself easily. Protu sevi apliecināt
Am the first to act. Esmu pirmais/ -ā, kas sāk rīkoties
Never at a loss for words. Neesmu uz mutes kritis/ -usi
– keyed Have little to say. Reti izsakos
Have difficulty expressing my feelings. Man ir grūti izrādīt jūtas
Wait for others to lead the way. Gaidu, lai citi rāda piemēru
Am afraid to draw attention to myself. Baidos pievērst uzmanību sev
Let others make the decisions. Ļauju citiem pieņemt lēmumus
6 Provocativeness Asums
+ keyed Dare to say anything. Uzdrošinos pateikt jebko
Am not afraid of providing criticism. Nebaidos izteikt kritiku
Boast about my virtues. Lielos ar savām labajām īpašībām
[Know no limits.] Neatzīstu ierobežojumus
[Know how to get around the rules.] Protu apiet likumus
[Can take strong measures.] Varu rīkoties stingri
[Don't mind being the center of attention.] Neiebilstu būt uzmanības centrā
[Make demands on others.] Izvirzu citiem prasības
– keyed Can't stand confrontations. Nevaru ciest konfrontāciju (konfliktu, strīdu)
Wait for my turn. Mierīgi pagaidu savu kārtu
[Hate to seem pushy.] Negribu likties uzbāzīgs/-a
7 Self-disclosure Pašatklāšanās
+ keyed Act wild and crazy. Rīkojos brīvi un nevaldāmi 
Am open about myself to others. Esmu atklāts/-a pret citiem
Let myself go. Ļauju sev vaļu
Disclose my intimate thoughts. Atklāju savas intīmākās domas
Laugh my way through life. Eju pa dzīvi ar smaidu
Express childlike joy. Priecājos kā bērns
Joke around a lot. Bieži jokoju
Like to amuse others. Patīk uzjautrināt citus
– keyed Seldom joke around. Reti jokoju
Prefer to deal with strangers in a formal manner. Pret svešiniekiem izturos formāli
8 Talkativeness Pļāpīgums
+ keyed Do most of the talking. Pārsvarā runāju es
Talk too much. Runāju par daudz
Speak loudly. Runāju skaļi
Make myself the center of attention. Nostādu sevi uzmanības centrā
Like to attract attention. Patīk piesaistīt uzmanību
Never stop talking. Man nekad neaptrūkst, par ko runāt  
Make a lot of noise. Saceļu lielu kņadu ap sevi 
Demand to be the center of interest. Gribu, lai visu uzmanība ir pievērsta man
– keyed Speak softly. Runāju klusi
Dislike talking about myself. Nepatīk runāt par sevi  
9 Sociability Sabiedriskums
+ keyed Can't do without the company of others. Nevaru iztikt bez sabiedrības  
[Enjoy being part of a loud crowd.] Patīk būt skaļā kompānijā
[Enjoy being on the go.] Patīk rosīties
– keyed Like to be alone. Patīk būt vienam/-ai
Seek quiet. Meklēju mieru
Enjoy silence. Patīk klusums
[Don't like crowded events.] Nepatīk masu pasākumi
[Dislike neighbors living too close.] Nepatīk pārāk tuvu dzīvojoši kaimiņi
[Amuse myself easily.] Man vienatnē nav garlaicīgi 
[Go my own way.] Eju pats/-i savu ceļu
AGREEABLENESS LABVĒLĪGUMS
10 Understanding Saprašanās
+ keyed Sympathize with others' feelings. Jūtu līdzi citu emocijām
Respect others' feelings. Respektēju citu jūtas
Take others' interests into account. Rēķinos ar citu interesēm
Like to be of service to others. Patīk būt kādam noderīgam/-ai
Appreciate the viewpoints of others. Cienu citu uzskatus
– keyed Feel little concern for others. Mani maz interesē citi
Am not interested in other people's problems. Neinteresējos par citu cilvēku problēmām
Am indifferent to the feelings of others. Citu jūtas mani neskar
Take no time for others. Neveltu laiku citiem
Can't be bothered with other's needs. Citu vajadzības mani neuztrauc
11 Warmth Sirsnīgums, siltums
+ keyed Am interested in people. Mani interesē cilvēki
Make people feel at ease. Kopā ar mani cilvēki jūtas ērti
Know how to comfort others. Protu sagādāt citiem prieku
Inquire about others' well-being. Apjautājos par citu labklājību
Take time out for others. Atrodu laiku cilvēkiem
Make people feel welcome. Lieku cilvēkiem justies gaidītiem
Show my gratitude. Izrādu savu pateicību
Make others feel good. Mana klātbūtne liek apkārtējiem justies labi
Feel others' emotions. Pamanu līdzcilvēku emocijas
– keyed Am not really interested in others. Mani ne īpaši interesē citi cilvēki
Rarely smile. Reti smaidu
12 Morality Morāle
+ keyed Would never cheat on my taxes. Neatbalstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
Respect the privacy of others. Respektēju citu privāto dzīvi
Like harmony in my life. Patīk miers un saskaņa dzīvē
[Try to follow the rules.] Cenšos ievērot likumus
[Respect authority.] Respektēju likumīgo varu
– keyed Don't care about rules. Neņemu vērā likumus
Turn my back on others. Neliekos zinis par citiem
Only talk about my own interests. Iestājos tikai par savām personīgajām interesēm
Overestimate my achievements. Pārspīlēju savus nopelnus
Scheme against others. Kaļu plānus pret citiem (vērpju intrigas)
[Act at the expense of others.] Rīkojos uz citu rēķina
[Break rules.] Pārkāpju noteikumus
13 Pleasantness Laipnīgums
+ keyed Am easy to satisfy. Citiem ir viegli man izdarīt pa prātam 
Have a good word for everyone. Man katram atrodas labs vārds
Am on good terms with nearly everyone. Esmu labās attiecībās gandrīz ar visiem
Trust others. Uzticos līdzcilvēkiem
Respect others. Cienu citus
Trust what people say. Uzticos tam, ko cilvēki saka 
– keyed Am hard to satisfy. Citiem ir grūti man kaut ko izdarīt pa prātam
Am quick to judge others. Ātri nosodu citus
Insult people. Aizvainoju cilvēkus
Find it hard to forgive others. Man ir grūti piedot citiem
Contradict others. Apšaubu citu teikto
Criticize others' shortcomings. Kritizēju citu trūkumus
14 Empathy Empātija
+ keyed Anticipate the needs of others. Sajūtu līdzcilvēku vajadzības
Sense others' wishes. Sajūtu citu vēlmes
[Love to reflect on things.] Man patīk pārdomāt lietas
[Try to stay in touch with myself.] Cenšos būt saskaņā ar sevi
[Work on improving myself.] Cenšos sevi pilnveidot
– keyed Pretend to be concerned for others. Patiesībā man īpaši nerūp citi cilvēki
[Don't have a soft side.] Manī nav maiguma
[Treat people as inferiors.] Nostādu sevi augstāk par citiem
[Am not in touch with my feelings.] Ignorēju savas jūtas
15 Cooperation Sadarbība
+ keyed Value cooperation over competition. Vērtēju sadarbību augstāk par sāncensību
Listen to my conscience. Sekoju savai sirdsapziņai
– keyed Impose my will on others. Uzspiežu citiem savu gribu
Love a good fight. Man patīk ar kādu izplūkties 
Seek conflict. Meklēju konfliktu
Think too highly of myself. Esmu pārāk augstās domās par sevi
Tell tall stories about myself. Stāstu izdomājumus par sevi
Play tricks on others. Izjokoju citus
Enjoy crude jokes. Patīk ļauni joki
[Comment loudly about others.] Skaļi izsaku komentārus par citiem
[Enjoy being reckless.] Patīk riskēt
[Do dangerous things.] Daru bīstamas lietas
16 Sympathy Līdzjūtība
+ keyed Am concerned about others. Man rūp citi
Am deeply moved by others' misfortunes. Mani dziļi aizkustina citu neveiksmes
Feel sympathy for those who are worse off than myself. Jūtu līdzcietību pret tiem, kuriem ir sliktāk par mani
[Take an interest in other people's lives.] Interesējos par citu cilvēku dzīvi
[Like to do things for others.] Patīk darboties citu labā
[Reassure others.] Iedrošinu citus
– keyed Demand a lot from others. Esmu ļoti prasīgs/-a pret citiem
Don't fall for sob-stories. Nemīlu  klausīties asarainus stāstus 
Listen to my brain rather than my heart. Drīzāk klausu savam prātam nekā sirdij
Tend to dislike soft-hearted people. Mīkstsirdīgi cilvēki manī izraisa nepatiku 
Try not to think about the needy. Cenšos nedomāt par trūcīgajiem
Look down on any weakness. Nicīgi raugos uz jebkuru vājību
Believe people should fend for themselves. Domāju, ka cilvēkiem ir jārūpējas par sevi pašiem 
17 Tenderness Maigums
+ keyed Suffer from others' sorrows. Pārdzīvoju par citu bēdām
Listen to my heart rather than my brain. Drīzāk klausu savai sirdij, nekā prātam
Love children's movies. Patīk bērnu filmas
Want to please others. Gribu patikt cilvēkiem
Remember my friends' birthdays. Atceros savu draugu dzimšanas dienas
Cherish mementos. Glabāju piemiņas lietiņas
Want to mean something to others. Gribu būt nozīmīgs/-a citiem
[Believe crying helps me feel better.] Ticu, ka raudāšana palīdz man justies labāk
[Show my feelings.] Izrādu savas jūtas
– keyed Don't understand people who get emotional. Nesaprotu cilvēkus, kuri kļūst emocionāli
[Don't get excited about things.] Neuztraucos par sīkumiem
[Don't call people just to talk.] Nezvanu cilvēkiem, tikai lai parunātos
[Don't care about dressing nicely.] Man nerūp mans apģērbs
18 Nurturance Rūpēšanās tendence
+ keyed Have a soft heart. Man ir mīksta sirds
Go out of my way for others. Piekāpjos citu labā
Think of others first. Vispirms padomāju par citiem
Will do anything for others. Varu atdot citiem pēdējo kreklu 
Like to please others. Patīk iepriecināt citus
Wouldn't harm a fly. Nevaru pat mušai nodarīt pāri  
– keyed Make enemies. Iegūstu ienaidniekus
Oppose authority. Apšaubu autoritātes
Believe that I am better than others. Ticu, ka esmu labāks/ -a par citiem
Seek danger. Meklēju briesmas
Put people under pressure. Izdaru spiedienu uz cilvēkiem
Try to outdo others. Cenšos pārspēt citus
Believe only in myself. Ticu tikai pats/ -i sev 
CONSCIENTIOUSNESS ATBILDĪGUMS
19 Conscientiousness Atbildīgums
+ keyed Accomplish my work on time. Veicu savu darbu savlaicīgi
Do things according to a plan. Daru darbus saskaņā ar plānu
Am careful to avoid making mistakes. Uzmanos, lai nepieļautu kļūdas
Keep my checkbook balanced. Sabalansēju izdevumus ar ienākumiem
Like to plan ahead. Patīk plānot uz priekšu
Return borrowed items. Atdodu lietas, ko esmu aizņēmies/ -usies
– keyed Often forget to put things back in their proper place. Bieži aizmirstu nolikt lietas atpakaļ savās vietās
Neglect my duties. Nevērīgi izturos pret saviem pienākumiem
Take tasks too lightly. Uztveru uzdevumus pārāk viegli
Leave my work undone. Pametu savu darbu pusizdarītu 
Do not plan ahead. Neplānoju uz priekšu
Put off unpleasant tasks. Atlieku nepatīkamus uzdevumus
Am often late to work. Bieži nokavēju darbu
20 Efficiency Efektivitāte
+ keyed Am exacting in my work. Man ir augstas prasības pret savu darbu 
Make plans and stick to them. Sastādu plānus un turos pie tiem
Get chores done right away. Nekavējoties izdaru mājas darbus
Follow through with my plans. Bez grūtībām iekļaujos noteiktajos termiņos
Finish what I start. Pabeidzu, ko esmu iesācis/ -usi
– keyed Waste my time. Nelietderīgi izmantoju laiku
Find it difficult to get down to work. Mani ir grūti piesēsties pie darba
Postpone decisions. Atlieku lēmumus
Have difficulty starting tasks. Man ir grūti uzsākt darbus
Need a push to get started. Man nepieciešams grūdiens, lai kaut ko uzsāktu
Frequently forget to do things. Bieži aizmirstu kaut ko nokārtot 
21 Dutifulness Apzinīgums
+ keyed Follow directions. Sekoju norādījumiem
Keep myself well-groomed. Esmu vienmēr labi kopts/ -a
Check over my work. Pārbaudu savu darbu
Behave properly. Uzvedos kārtīgi
[Stick to the rules.] Ievēroju noteikumus
[Appreciate good manners.] Cienu labas manieres
– keyed Do improper things. Daru nepiedienīgas lietas
Disregard rules. Ignorēju noteikumus
Do the opposite of what is asked. Daru pretēji tam, kā ir prasīts
Pay no attention to my appearance. Nepievēršu uzmanību savai ārienei 
[Don't think laws apply to me.] Nedomāju, ka likumi attiecas uz mani
[Make rash decisions.] Pieņemu pēkšņus lēmumus
[Say inappropriate things.] Lietoju nepiedienīgus izteicienus
22 Purposefulness Mērķtiecība
+ keyed Am always prepared. Esmu vienmēr sagatavojies/ -usies
Carry out my plans. Īstenoju savus plānus
Get to work at once. Uzreiz ķeros pie darba
Am not easily distracted. Mani nav viegli samulsināt 
Handle tasks smoothly. Veicu uzdevumus bez aizķeršanās 
– keyed Make a mess of things. Daudz ko saputroju
Am easily distracted. Mani var viegli samulsināt 
Mess things up. Radu nekārtību
Shirk my duties. Izvairos no savu pienākumu pildīšanas
Don't see things through. Neiedziļinos lietās
Do things at the last minute. Daru darbus pēdējā brīdī
Can't make up my mind. Nevaru par kaut ko izšķirties 
23 Organization Organizētība
+ keyed Pay attention to details. Pievēršu uzmanību detaļām
Complete tasks successfully. Sekmīgi izpildu uzdevumus
Have an eye for detail. Pamanu sīkumus
Demand quality. Pieprasu kvalitāti
Set high standards for myself and others. Izvirzu augstas prasības sev un citiem
Make well-considered decisions. Pieņemu labi apdomātus lēmumus
Follow through on my commitments. Izpildu visas savas saistības 
Detect mistakes. Pamanu kļūdas darbā
Think ahead. Plānoju uz priekšu
– keyed Seldom notice details. Reti pamanu detaļas
Put little time and effort into my work. Savā darbā ieguldu maz laika un pūļu
Don't pay attention. Darbojos pavirši
24 Cautiosness Piesardzība
+ keyed Purchase only practical things. Iegādājos tikai praktiskas lietas
Tend to dislike impulsive people. Man nepatīk impulsīvi cilvēki
Take precautions. Veicu piesardzības pasākumus
[Never splurge.] Nekad neplātos
[Never spend more than I can afford.] Nekad netērēju vairāk kā varu atļauties
– keyed Do crazy things. Daru trakulīgas lietas
Often make last-minute plans. Man bieži rodas plāni pēdējā minūtē 
Am easily talked into doing silly things. Mani var viegli pierunāt darīt muļķības 
Laugh at the slightest provocation. Smejos pie vismazākā iemesla
Like to laugh out loud. Patīk smieties skaļi
[Like to act on a whim.] Patīk rīkoties pēc mirkļa iegribas
[Jump into things without thinking.] Nedomājot metos iekšā notikumu virpulī
25 Rationality Racionalitāte
+ keyed Do things in a logical order. Daru darbus loģiskā kārtībā
Come straight to the point. Ķeros taisni pie lietas
Believe in a logical answer for everything. Ticu, ka visam ir loģisks izskaidrojums
Get a head start on others. Iegūstu priekšrocības attiecībā pret citiem
Dislike imperfect work. Nepatīk nepilnīgs darbs
Believe in an eye for an eye. Ticu principam “aci par aci…”
[Have no sympathy for criminals.] Nejūtu līdzjūtību pret noziedzniekiem
[Reason logically.] Spriežu loģiski
– keyed Sympathize with the homeless. Jūtu līdzi bezpajumtniekiem
Am not as strict as I should be. Neesmu tik stingrs/-a kā vajadzētu būt
Let people pull my leg. Ļauju cilvēkiem izjokot sevi
[Do things in a half-way manner.] Izdaru lietas tikai pa pusei
[Let my attention wander off.] Ļauju atslābt uzmanībai
[Believe that criminals should receive help rather than punishment.] Ticu, ka noziedzniekiem vajadzētu vairāk saņemt palīdzību nekā sodu
26 Perfectionism Perfekcionisms
+ keyed Continue until everything is perfect. Turpinu strādāt, kamēr viss ir perfekti
Want every detail taken care of. Gribu, lai rūpētos par katru sīkumu
Want everything to be "just right." Gribu, lai viss būtu kārtībā
Want things to proceed according to plan. Gribu, lai lietas attīstītos saskaņā ar plānu
Demand perfection in others. Prasu perfektumu no citiem
Keep a sharp eye on others' work. Stingri uzraugu citu darbu
Expect dedicated work from others. Sagaidu no citiem darbu ar atdevi
– keyed Am not bothered by messy people. Mani netraucē nekārtīgi cilvēki
Am not bothered by disorder. Mani netraucē nekārtība
27 Orderliness Kārtīgums
+ keyed Like order. Patīk kārtība
Follow a schedule. Vados pēc saraksta
Work according to a routine. Strādāju saskaņā ar ierasto kārtību
Like to tidy up. Patīk uzkopt
Do things by the book. Daru lietas pēc grāmatas
Take good care of my belongings. Rūpējos par savām mantām
See that rules are observed. Sekoju, lai tiktu ievēroti noteikumi
– keyed Leave my belongings around. Atstāju savas mantas nesakārtotas
Leave a mess in my room. Atstāju nesakārtotu savu istabu
Dislike routine. Nepatīk rutīna
EMOTIONAL STABILITY EMOCIONĀLĀ STABILITĀTE
28 Stability Emocionālā stabilitāte
+ keyed Seldom get mad. Reti kļūstu nikns
Am not easily bothered by things. Neesmu viegli satraucams
Am not easily frustrated. Nav viegli sagraut manas cerības 
Seldom take offense. Reti apvainojos
Keep my cool. Saglabāju vēsu galvu
– keyed Get stressed out easily. Ātri kļūstu saspringts
Get upset easily. Man var viegli sabojāt garastāvokli
Am easily disturbed. Mani viegli iztraucēt
Change my mood a lot. Mans garastāvoklis bieži mainās
Get caught up in my problems. Sapinos savās problēmās
29 Happiness Laimīgums
+ keyed Seldom feel blue. Reti jūtos nomākts
Feel comfortable with myself. Jūtos apmierināts/-a ar sevi
Adapt easily to new situations. Ātri pielāgojos jauniem apstākļiem
Look at the bright side of life. Skatos uz dzīves gaišo pusi
Am sure of my ground. Jūtu sevī stabilu pamatu
– keyed Often feel blue. Bieži jūtos nomākts
Worry about things. Uztraucos par lietām
Feel threatened easily. Ātri jūtos apdraudēts
Dislike myself. Nepatīku pats/-i sev
Am filled with doubts about things. Esmu šaubu pilns/-a
30 Calmness Miers
+ keyed Rarely get irritated. Reti kļūstu uzbudināts/-a
Am not easily annoyed. Mani nav viegli sakaitināt
Take things as they come. Pieņemu lietas, kādas tās ir
Accept people as they are. Pieņemu cilvēkus, kādi viņi ir
– keyed Get angry easily. Ātri sadusmojos
Am often in a bad mood. Bieži esmu sliktā garastāvoklī
Get furious. Kļūstu nevaldāms/-a
Snap at people. Uzkliedzu cilvēkiem
Lose my temper. Zaudēju pašsavaldīšanos
Have days when I'm mad at the world. Ir dienas, kad esmu nikns/-a uz visu pasauli
31 Moderation Savaldība
+ keyed Remain calm under pressure. Saglabāju mieru spiedīgos apstākļos
Easily resist temptations. Nav grūti pretoties kārdinājumiem
Rarely overindulge. Reti ļaujos pārmērībām
Am able to control my cravings. Esmu spējīgs/-a kontrolēt savas vēlmes
– keyed Am guided by my moods. Pakļaujos garastāvoklim
Am not sure where my life is going. Neesmu drošs/-a par savu dzīves ceļu
Don't know why I do some of the things I do. Nezinu, kāpēc es daru dažas lietas
Get out of control. Zaudēju paškontroli
Can't concentrate. Nevaru koncentrēties
Do things I later regret. Daru lietas, kas vēlāk jānožēlo
32 Toughness Izturīgums
+ keyed Am calm even in tense situations. Esmu mierīgs/-a pat saspīlētās situācijās
Don't lose my head. Nezaudēju galvu
Know how to cope. Protu tikt galā ar problēmām
Can stand criticism. Varu pieņemt kritiku
– keyed Take offense easily. Ātri apvainojos
Panic easily. Ātri krītu panikā
Am easily hurt. Mani ir viegli aizvainot
Am easily offended. Mani ir viegli sakaitināt
Feel crushed by setbacks. Jūtos satriekts/-a kavēkļu dēļ
Become overwhelmed by events. Notikumi nomāc mani
Am easily frightened. Mani var ātri nobaidīt
Am easily confused. Mani var ātri samulsināt
33 Impulse control Impulsu kontrole
+ keyed Keep my emotions under control. Kontrolēju savas emocijas
Let others finish what they are saying. Ļauju citiem pabeigt sacīto 
– keyed Demand attention. Pieprasu uzmanību
React intensely. Reaģēju eksaltēti
Talk even when I know I shouldn't. Runāju pat tad, kad zinu, ka nevajag
Often make a fuss. Bieži saceļu traci
Shoot my mouth off. Nevaldu mēli
Am easily excited. Mani var viegli uztraukt
Blurt out whatever comes into my mind. Izpļāpāju, kas ienāk prātā
Barge in on conversations. Iespraucos sarunās pa vidu
Like to gossip. Patīk tenkot
34 Imperturbability Nesatricināmība
+ keyed Seldom get emotional. Reti kļūstu emocionāls/-a
Am not easily affected by my emotions. Manas emocijas mani ne visai ietekmē
– keyed Get overwhelmed by emotions. Emocijas mani pārņem savā varā
Cry easily. Ātri raudu
Burst into tears. Izplūstu asarās
Am easily moved to tears. Mani var viegli novest līdz asarām
Cry during movies. Raudu, skatoties filmas
Wear my heart on my sleeve. Atklāti izrādu savas jūtas
Have crying fits. Man mēdz uznākt raudu lēkmes
35 Cool-headedness Aukstasinība
– keyed Want everything to add up perfectly. Es gribu, lai viss sanāk perfekti 
Demand obedience. Pieprasu paklausību
Keep up an appearance. Rūpējos par savu ārējo tēlu 
[Love order and regularity.] Patīk kārtība un sistemātiskums
[Am attached to conventional ways.] Pieturos pie tradicionālām metodēm
[Want things done my way.] Gribu, lai lietas tiktu darītas manā manierē
[Am a creature of habit.] Esmu ieraduma cilvēks
[Try to impress others.] Cenšos atstāt iespaidu uz citiem
[Can't stand being contradicted.] Nevaru ciest, ka man runā pretī
[Want to be told I am right.] Gribu, lai citi atzīst, ka man ir taisnība
36 Tranquility Rāmums
+ keyed Experience very few emotional highs and lows. Piedzīvoju ļoti maz emocionālus kāpumus un kritumus
Tend to feel the same every day. Jūtos vienādi katru dienu
Am always in the same mood. Vienmēr esmu tādā pašā garastāvoklī
Rarely notice my emotional reactions. Reti pamanu emocionālās reakcijas
[Am relaxed most of the time.] Lielāko daļu laika esmu mierīgs/-a
[Am not easily stirred.] Mani nav viegli satraukt
[Am not disturbed by events.] Dzīves notikumi mani netraucē
– keyed Experience my emotions intensely. Intensīvi piedzīvoju emocijas
[Have frequent mood swings.] Man ir biežas garastāvokļa svārstības
[Am swayed by my emotions.] Manas emocijas iespaido mani
[Can be stirred up easily.] Mani var viegli satraukt
INTELLECT INTELEKTS
37 Intellect Intelekts
+ keyed Have a rich vocabulary. Man ir bagāts vārdu krājums
Use difficult words. Lietoju sarežģītus vārdus
Make insightful remarks. Izsaku saprātīgas piezīmes
Show a mastery of language. Parādu valodas meistarību
Enjoy thinking about things. Patīk domāt par lietām
Try to understand myself. Cenšos saprast pats/-i sevi
– keyed Am not interested in abstract ideas. Mani neinteresē abstraktas idejas
Will not probe deeply into a subject. Negribu iedziļināties lietās līdz to pamatiem
Have a poor vocabulary. Man ir nabadzīgs vārdu krājums
Dislike learning. Nepatīk mācīties
Skip difficult words while reading. Lasot izlaižu sarežģītus vārdus
38 Ingenuity Atjautība
+ keyed Am full of ideas. Esmu ideju pilns/-a
Have excellent ideas. Man ir teicamas idejas
Carry the conversation to a higher level. Paceļu sarunu augstākā līmenī
Come up with bold plans. Izvirzu drosmīgus plānus
Quickly think up new ideas. Ātri rodu jaunas idejas
Am good at many things. Labi padodas daudzas lietas
– keyed Do not have a good imagination. Man nav laba iztēle
Have difficulty imagining things. Ir grūti iztēloties lietas
Can't come up with new ideas. Nevaru izvirzīt jaunas idejas
39 Reflection Refleksija
+ keyed See beauty in things that others might not notice. Saskatu skaistumu lietās, ko citi nepamana
Take time to reflect on things. Veltu laiku dziļākai lietu pārdomāšanai 
Make beautiful things. Taisu skaistas lietas
Enjoy the beauty of nature. Priecājos par dabas skaistumu
Enjoy discussing movies and books with others. Patīk apspriest filmas un grāmatas ar citiem
[Like music.] Patīk mūzika
[Love flowers.] Patīk ziedi
[Love beautiful things.] Patīk skaistas lietas
– keyed Do not like concerts. Nepatīk koncerti
[Do not enjoy watching dance performances.] Nepatīk skatīties deju uzvedumus
40 Competence Kompetence
+ keyed Learn quickly. Mācos ātri
Use my brain. Nodarbinu savas smadzenes
Excel in what I do. Izceļos visā, ko daru
Look at the facts. Skatos uz faktiem
Meet challenges. Pieņemu izaicinājumus
Seek explanations of things. Meklēju lietām izskaidrojumus
Need things explained only once. Man vajag kaut ko paskaidrot tikai vienu reizi
[Know how to apply my knowledge.] Protu pielietot savas zināšanas
41 Quickness Attapība
+ keyed Can handle complex problems. Varu tikt galā ar sarežģītām problēmām
Am quick to understand things. Ātri saprotu lietas
Catch on to things quickly. Ātri apgūstu lietas
Love to read challenging material. Patīk lasīt izaicinošu materiālu
Am able to find out things by myself. Esmu spējīgs/-a pats/-i atrisināt lietas
Can handle a lot of information. Varu pārstrādāt daudz informācijas
Quickly get the idea of things. Ātri uztveru lietu būtību
– keyed Avoid difficult reading material. Izvairos no grūti lasāmas vielas
Try to avoid complex people. Cenšos izvairīties no komplicētiem cilvēkiem
Don't understand things. Nesaprotu lietas, ko citi saprot
42 Introspection Pašanalīze
+ keyed Spend time reflecting on things. Veltu laiku lietu pārdomāšanai
Enjoy spending time by myself. Patīk pavadīt laiku pašam/-ai ar sevi
Live in a world of my own. Dzīvoju pats/-i savā pasaulē
Enjoy my privacy. Izbaudu savu vientulību
Don't mind eating alone. Neiebilstu pret ēšanu vienatnē
Do things at my own pace. Daru lietas pats/-i savā gaitā
[Enjoy contemplation.] Patīk nodoties apcerei
[Prefer to be alone.] Labprātāk esmu vienatnē
[Have a point of view all my own.] Man par visu ir savs viedoklis
[Want to be left alone.] Gribu, lai ļauj man būt vienam/-ai
– keyed Can't stand being alone. Nevaru ciest vienatni
Don't like to ponder over things. Nepatīk pārdomāt lietas
43 Creativity Radošums
+ keyed Like to solve complex problems. Patīk risināt sarežģītas problēmas
Ask questions that nobody else does. Uzdodu jautājumus, kādus neuzdod neviens/-a cits/-a
Know the answers to many questions. Zinu atbildes uz daudziem jautājumiem
Challenge others' points of view. Apstrīdu citu viedokļus
Can easily link facts together. Varu viegli saistīt faktus
– keyed Have difficulty understanding abstract ideas. Grūti saprast abstraktas idejas
Avoid philosophical discussions. Izvairos no filosofiskām diskusijām
Consider myself an average person. Uzskatu sevi par vidusmēra cilvēku
Am not interested in speculating about things. Mani neinteresē prātošana par lietām
44 Imagination Iztēle
+ keyed Have a vivid imagination. Man ir dzīva iztēle
Prefer variety to routine. Labāk patīk daudzveidība nekā rutīna
Believe in the importance of art. Ticu mākslas svarīgumam
Enjoy wild flights of fantasy. Patīk neierobežoti fantāzijas lidojumi
Need a creative outlet. Man ir vajadzība radoši izpausties
– keyed Do not like art. Nepatīk māksla
Do not enjoy going to art museums. Nepatīk apmeklēt mākslas muzejus
Do not like poetry. Nepatīk dzeja
Seldom get lost in thought. Reti gremdējos pārdomās
Seldom daydream. Reti fantazēju
45 Depth Dziļums
+ keyed Look for hidden meanings in things. Meklēju lietās apslēpto nozīmi
Like to get lost in thought. Patīk gremdēties domās
Think deeply about things. Par visu domāju dziļi
Need to understand my motives. Man vajag saprast savus motīvus
[Tend to analyze things.] Man ir tendence visu analizēt
[Tend to think about something for hours.] Man ir nosliece stundām ilgi domāt par kaut ko 
[Enjoy examining myself and my life.] Patīk analizēt sevi un savu dzīvi
– keyed [Rarely look for a deeper meaning in things.] Reti visā meklēju dziļāku nozīmi
[Never challenge things.] Nekad neapšaubu vispārpieņemto viedokli

Return to the Item Translations Page