Otjiherero Translation of the Mini-IPIP

Provided by Robert William Martin

Item No. Without A Otjuherero English Key
1 1   owami omuinyo pomahakaeneno wotjiwaṋa Am the life of the party E
2 Sympathize with others’ feelings A
3 2   mbi mana oviungura tjimanga Get chores done right away C
4 3   mbina oviyeruka  Have frequent mood swings N
5 4   mbi na ouripura oukahuke Have a vivid imagination I
6 5   hu hungire tjinene Don’t talk a lot E
7 Am not interested in other people’s problems A
8 6   korumwe mbizemba okuyarura po ovina potuveze pu vya sere okukara;
korumwe mbizemba okuyarurapo ovina po tuveze tuavyo
Often forget to put things back in their proper place C
9 7   potuingi mbi porimana Am relaxed most of the time N
10 8   hi nonḓero momeripura omahamunika Am not interested in abstract ideas I
11 9   mbi hungira kuna ovandu ovengi potuveze to mahakaeneno Talk to a lot of different people at parties E
12 Feel others’ emotions A
13 10   mbivanga ovina ongarate Like order C
14 11   mbi pindika tjimanga Get upset easily N
15 12   mbi nouzeu okuzuva ozondunge zouripura Have difficulty understanding abstract ideas I
16 13   mbi riṱizira kongotue Keep in the background E
17 Am not really interested in others A
18 14   mbi zunḓa oviṋa Make a mess of things C
19 15   potuingi mbi rimuna okukara mombameno/okuhinahange Seldom feel blue N
20 16   hi nomeripura omawa Do not have a good imagination I

Notes

E=Extraversion; A=Agreeableness; C=Conscientiousness; N=Neuroticism; I=Intellect.

Agreeableness items from Mini-IPIP were not translated because 60 items from the six IPIP-NEO-PI Agreeableness facets had already been translated.

Instructions

Arikana ungurisa ohaveha yo zongombe ndano kehi mba okuyarisa oure wokujakura poo okuhina kujakura epu arihe...............

Ohaveha yo zongombe ndano :

1=  katjiperi

2= kaii katjiperi

3=  opokati kovivara

4=  kaii otjiperi

5= otjiperi kaparukaze

Return to the Item Translations Page