Hungarian Translation of  the VIA Scales

Provided by Ágota Kun

 

The Items Included in Each of the 24 Revised IPIP-VIA Scales

(Values in Action [VIA]: Peterson & Seligman, 2004)

Az átdolgozott IPIP-VIA 24 Skálájában szereplő itemek

(Működő Értékek [Values in Action, VIA]: Peterson és Seligman, 2004)

 

Appreciation of Beauty

A szépség értékelése

 

 

+ keyed

Feel it's important to live in a world of beauty.

Úgy érzem, fontos, hogy a szépség világában éljünk.

 

Can become tearful thinking of the goodness of others.

Könnyekig meg tudok hatódni mások jóságától.

 

Experience deep emotions when I see beautiful things.

Mély érzelmeket élek meg, ha szép dolgokat látok.

 

Have been left speechless by the beauty depicted in a movie.

Elakad a szavam, ha a moziban valami szépet mutatnak.

 

Appreciate all forms of art.

A művészet minden formáját nagyra értékelem.

 

Am in awe of simple things in life that others might take for granted.

Áhítatot érzek az élet olyan dolgai iránt, amiket mások esetleg természetesnek vesznek.

 

Crave the experience of great art.

Vágyom a kiváló művészet megtapasztalására.

 

 

 

- keyed

Fail to notice beauty until others comment on it.

Nem veszem észre a szépséget addig, míg mások nem tesznek megjegyzést rá.

 

 

 

Omitted

Have not created something of beauty in the last year.

Semmi szépet nem alkottam a múlt évben.

 

Am rarely aware of the natural beauty in the environment.

Ritkán veszem észre a természetes szépséget a környezetben.

 

Capacity for Love

Szeretetre való képesség

 

 

+ keyed

Am willing to take risks to establish a relationship.

Hajlandó vagyok kockázatokat vállalni egy kapcsolat kialakításáért.

 

Know that there are people in my life who care as much for me as for themselves.

Tudom, hogy vannak olyanok az életemben, akik legalább annyit törődnek velem, mint másokkal.

 

Know that some others accept my shortcomings.

Tudom, hogy vannak néhányan, akik elfogadják a hiányosságaimat.

 

Am the most important person in someone else's life.

Én vagyok a legfontosabb ember valaki életében.

 

Can express love to someone else.

Ki tudom mutatni a szeretetet valaki iránt.

 

Know someone whom I really care about as a person.

Ismerek valakit, aki iránt mint ember, igazán érdeklődöm.

 

 

 

- keyed

Do not easily share my feelings with others.

Nehezem osztom meg az érzéseimet másokkal.

 

Feel isolated from other people.

Elszigeteltnek érzem magam a többi embertől.

 

Have difficulty accepting love from anyone.

Nehezemre esik bárki szeretetét elfogadnom.

 

 

 

Omitted

Could never stop loving my family and close friends, no matter what they did.

Mindig szeretni fogom a családomat és a közeli barátaimat, nem számít, mit tettek.

 

Citizenship/Teamwork

Polgárság/Csapatmunka

 

 

+ keyed

Don't miss group meetings or team practices.

Nem hagyom ki a csoport megbeszéléseket vagy a csapat foglalkozásokat.

 

Enjoy being part of a group.

Élvezem, ha egy csoport része vagyok.

 

Support my teammates or fellow group members.

Támogatom a csapattársaimat vagy a munkatársi csoportom tagjait.

 

Feel I must respect the decisions made by my group.

Úgy gondolom, a csoport által hozott döntéseket tiszteletben kell tartanom.

 

 

 

- keyed

Am not good at working with a group.

Nem vagyok jó a csoportmunkában.

Prefer to do everything alone.

Inkább egyedül szeretek mindent csinálni.

 

Work best when I am alone.

Akkor dolgozom a legjobban, ha egyedül vagyok.

 

Keep to myself.

Magamnak való vagyok.

 

Don’t think it’s important to socialize with others.

Úgy gondolom, nem fontos a másokkal való ismerkedés.

 

 

 

Omitted

Am an extremely loyal person.

Rendkívüli módon lojális ember vagyok.

 

Don't talk badly to outsiders about my own group.

Kívülállóknak nem mondok semmi rosszat a saját csoportomról.

 

Must try to maintain harmony within my group.

Meg kell próbálnom a csoporton belüli harmóniát fenntartani.

 

Lose respect for leaders if I disagree with them.

Elvesztem a vezetők iránti tiszteletem, ha nem értek egyet velük.

 

Curiosity

Kíváncsiság

 

 

+ keyed

Find the world a very interesting place.

A világot nagyon érdekes helynek találom.

 

Am never bored.

Soha nem unatkozom.

 

Am always busy with something interesting.

Mindig lekötöm magam valami érdekessel.

 

Am excited by many different activities.

Számos, különböző tevékenység hoz izgalomba.

 

Can find something of interest in any situation.

Bármilyen helyzetben találok valami érdekeset.

 

Think that my life is extremely interesting.

Úgy gondolom, az életem rendkívüli módon érdekes.

 

Love to hear about other countries and cultures.

Szeretek más országokról és kultúrákról hallani.

 

 

 

- keyed

Am not all that curious about the world.

Nem igazán vagyok kíváncsi a világra.

 

Find it difficult to entertain myself.

Nehezemre esik, hogy szórakoztassam magam.

 

Have few interests.

Kevés dolog érdekel.

 

Equity/Fairness

Méltányosság/Igazságosság

 

 

+ keyed

Admit when I am wrong.

Beismerem, ha tévedek.

 

Treat all people equally.

Minden emberrel egyenlően bánok.

 

Am a good listener.

Jó hallgatóság vagyok.

 

Believe that everyone's rights are equally important.

Hiszem, hogy mindenkinek egyenlően fontos jogai vannak.

 

Give everyone a chance.

Mindenkinek adok egy esélyt.

 

Am committed to principles of justice and equality.

Az igazság és egyenlőség elvek elkötelezett híve vagyok.

 

Believe that everyone should have a say.

Hiszek abban, hogy mindenkinek kell, hogy legyen beleszólása.

 

 

 

- keyed

Take advantage of others.

Kihasználok másokat.

 

Treat others differently if I don't like them.

Másképp bánok azokkal, akiket nem szeretek.

 

 

 

Omitted

Refuse to take credit for work I haven’t done.

Nem vagyok hajlandó hitelt adni olyan munkának, amit nem én csináltam meg.

 

Know people whose opinions are simply not worth listening to.

Ismerek olyanokat, akik véleményét egyszerűen nem éri meg meghallgatni.

 

Feel like a loser if I compromise.

Vesztesnek érzem magam, ha kompromisszumot kötök.

 

Forgiveness/Mercy

Megbocsátás/Irgalom

 

 

+ keyed

Let bygones be bygones.

Fátylat borítok a múltra.

 

Never seek vengeance.

Soha nem keresem a bosszút.

 

Allow others to make a fresh start.

Megadom másoknak az újrakezdés lehetőségét.

 

Believe that it is best to forgive and forget.

Hiszem, hogy a legjobb megbocsájtani és felejteni.

 

Don't try to get even.

Nem próbálok visszavágni.

 

Hate to see anyone suffer, even my worst enemy.

Utálom más szenvedését látni, még ha az a legrosszabb ellenségem is.

 

Try to respond with understanding when someone treats me badly.

Megpróbálok megértően válaszolni akkor is, ha valaki rosszul bánik velem.

 

 

 

- keyed

Hold grudges.

Haragtartó vagyok.

 

Do not give anyone a second chance to hurt me.

Nem adok meg senkinek a második esélyt, hogy bántson.

 

 

 

Omitted

Am unwilling to accept apologies.

Nem vagyok hajlandó a bocsánatkérést elfogadni.

 

Gratitude

Hála

 

 

+ keyed

Express my thanks to those who care about me.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik törődnek velem.

 

Have been richly blessed in my life.

Engem már bőven megáldott az élet.

 

Stop to count my blessings.

Már nem számolom a kapott áldásokat.

 

Am an extremely grateful person.

Rendkívüli módon hálás ember vagyok.

 

Feel thankful for what I have received in life.

Hálás vagyok azért, amit eddig kaptam az életben.

 

Feel a profound sense of appreciation every day.

Minden nap a nagyrabecsülés nagyszerű érzését érzem.

 

 

 

- keyed

Do not see the need to acknowledge others who are good to me.

Nem érzem szükségét annak, hogy elismerjem azokat, akik jók hozzám.

 

Find few things in my life to be grateful for.

Csak néhány olyan dolgot találok az életemben, amiért hálás lehetek.

 

 

 

Omitted

Get chills when I hear about acts of great generosity.

Borzongást érzek, amikor nagylelkű cselekedetekről hallok.

 

Don't make a big deal about gifts that I receive.

Nem csinálok nagy ügyet az ajándékok körül, amiket kapok.

 

Hope/Optimism

Remény/Optimizmus

 

 

+ keyed

Look on the bright side.

A napos oldalt látom.

 

Can find the positive in what seems negative to others.

Meg tudom találni a pozitívat abban, ami másoknak negatívnak tűnik.

 

Remain hopeful despite challenges.

A kihívások ellenére is reményteli maradok.

 

Will succeed with the goals I set for myself.

Sikeresen el fogom érni a magam elé tűzött célokat.

 

Think about what is good in my life when I feel down.

Ha padlón vagyok, arra gondolok, ami jó az életemben.

 

 

 

- keyed 

Expect the worst.

A legrosszabbra számítok.

 

Have no plan for my life five years from now.

Nincs az életemre vonatkozó tervem az elkövetkezendő öt évre.

 

Am not confident that my way of doing things will work out for the best.

Nem vagyok biztos abban, hogy ahogy a dolgokat csinálom, a legjobban fognak sikerülni.

 

 

 

Omitted

Can clearly picture in my mind what I want to happen in my future.

Világosan el tudom képzelni azt, amit akarok, hogy történjen a jövőmben.

 

Humor/Playfulness

Humor/Játékosság

 

 

+ keyed

Try to tease my friends out of their gloomy moods.

Megpróbálom kirángatni a barátaimat a borús hangulatukból.

 

Use laughter to brighten the days of others.

A nevetést használom, hogy mások napját jobbá tegyem.

 

Try to have fun in all kinds of situations.

Minden helyzetben megpróbálok jól szórakozni.

 

Try to add some humor to whatever I do.

Bármit is csinálok, megpróbálok egy kis humort belecsempészni.

 

Keep my sense of humor even in gloomy situations.

Még a komor helyzetekben is megtartom a humorérzékem.

 

Have a great sense of humor.

Kiváló humorérzékem van.

 

 

 

- keyed 

Am not known for my sense of humor.

Nem a jó humorérzékemről vagyok ismert.

 

Am not fun to be with.

Nincs miért jókedvűnek lennem.

 

Do not go out of my way to make others smile or laugh.

Nehezemre esik, hogy másokat mosolyra vagy nevetésre késztessek.

 

 

 

Omitted

Believe that life is more of a playground than a battlefield.

Úgy hiszem, az élet sokkal inkább egy játszótér, mit csatatér.

 

Industry/Perseverance/Persistence

Szorgalom/Állhatatosság/Kitartás

 

 

+ keyed

Don't quit a task before it is finished.

Nem hagyom abba a feladatot mielőtt elkészült volna.

 

Am a goal-oriented person.

Célorientált ember vagyok.

 

Finish things despite obstacles in the way.

A felmerülő akadályok ellenére is befejezem a dolgokat.

 

Am a hard worker.

Keményen dolgozom.

 

Don't get sidetracked when I work.

Nem lehet eltéríteni, amikor dolgozom.

 

 

 

- keyed

Don't finish what I start.

Nem fejezem be azt, amit elkezdek.

 

Give up easily.

Könnyen feladom.

 

Do not tend to stick with what I decide to do.

Nem szoktam ragaszkodni ahhoz, amit eldöntöttem, hogy tenni akarok.

 

 

 

Omitted

Only get what I want because I work hard for it.

Csak azért kapom meg azt, amit akarok, mert keményen megdolgozom érte.

 

Make certain that my plans will work.

Biztosra megyek, hogy a terveim működni fognak.

 

 

Integrity/Honesty/Authenticity

Becsületesség/Őszinteség/Hitelesség

 

 

 

+ keyed

Am trusted to keep secrets.

Megbízható vagyok a titoktartásban.

 

Keep my promises.

Betartom az ígéreteimet.

 

Believe that honesty is the basis for trust.

Úgy hiszem, az őszinteség a bizalom alapja.

 

Can be trusted to keep my promises.

Bennem lehet bízni, hogy megtartom az ígéreteimet.

 

Am true to my own values.

Hű vagyok a saját értékeimhez.

 

 

 

- keyed

Lie to get myself out of trouble.

Hazudok, hogy kijussak a bajból.

 

Am hard to understand.

Engem nehezen lehet megérteni.

 

Feel like an imposter.

Szélhámosnak érzem magam.

 

Like to exaggerate my troubles.

Szeretem eltúlozni a bajaimat.

 

 

 

Omitted

Take pride in not exaggerating who or what I am.

Büszke vagyok, hogy nem túlzom el, ki vagy mi is vagyok.

 

Am told that I am down to earth.

Azt mondják, két lábbal állok a földön.

 

Am told by friends that they do not really know who I am.

Azt mondják a barátaim, nem igazán tudják, ki is vagyok.

 

Judgment/Open-mindedness

Ítélőképesség/Elfogulatlanság

 

 

+ keyed

Try to identify the reasons for my actions.

Megpróbálom a tetteim okait beazonosítani.

 

Make decisions only after I have all of the facts.

Csak minden tény birtokában hozok döntéseket.

 

Am valued by others for my objectivity.

Értékelnek mások az objektivitásomért.

 

Am a firm believer in thinking things through.

Nagy híve vagyok a dolgok átgondolásának.

 

Weigh the pro's and the con's.

Mérlegelem a pro és kontra érveket.

 

Try to have good reasons for my important decisions.

A fontos döntéseimhez megpróbálok alapos indokokat találni.

 

Am valued by my friends for my good judgment.

Értékelnek a barátaim a jó ítélőképességem miatt.

 

 

 

- keyed

Don't think about different possibilities when making decisions.

Nem gondolom át a különböző lehetőségeket, amikor döntést hozok.

 

Don't tend to think things through critically.

Nem szoktam kritikusan átgondolni a dolgokat.

 

 

 

Omitted

Don't think about more possibilities than the one I like first.

Nem gondolkodom több lehetőségről, ha van egy, ami elsőre tetszik.

 

 

Kindness/Generosity

Jóság/Nagylelkűség

 

 

+ keyed

Am never too busy to help a friend.

Soha nem vagyok annyira elfoglalt, hogy egy barátomnak ne segítsek.

 

Go out of my way to cheer up people who appear down.

Mindent megteszek, hogy felvidítsam azokat az embereket, akik maguk alatt vannak.

 

Love to make other people happy.

Szeretek másokat boldoggá tenni.

 

Helped a neighbor in the last month.

Segítettem egy szomszédomnak az elmúlt hónapban.

 

Get as excited about the good fortunes of others as I am about my own.

Ugyanolyan izgatott leszek mások szerencséje láttán, mint a sajátomén.

 

Call my friends when they are sick.

Felhívom a barátaimat, ha betegek.

 

Love to let others share the spotlight.

Szeretek másokkal osztozni a reflektorfényben.

 

 

 

- keyed

Get impatient when others talk to me about their problems.

Türelmetlenné válok, ha mások a saját problémáikról beszélnek nekem.

 

Try not to do favors for others.

Lehetőleg nem teszek szívességet másoknak.

 

Am only kind to others if they have been kind to me.

Csak akkor vagyok kedves másokkal, ha ők is azok voltak velem.

 

Leadership

Vezetés

 

 

+ keyed

Try to make sure everyone in a group feels included.  

Igyekszem biztosítani, hogy mindenki a csoporthoz tartozónak érezze magát.

 

Am good at helping people work well together.

Jó vagyok abban, hogy segítsem az embereket jól együtt dogozni.

 

Am told that I am a strong but fair leader.

Azt mondják rólam, hogy szikár, de igazságos vezető vagyok.

 

Try to make my group members happy.

Igyekszem a csapattagokat boldoggá tenni.

 

 

 

- keyed

Have difficulty getting others to work together.

Nehezen tudok másokat együtt dolgoztatni.

 

Am not good at taking charge of a group.

Nem vagyok jó csoportfelelősnek.

 

Am not good at planning group activities.

Nem vagyok jó a csoporttevékenységek megtervezésében.

 

 

 

Omitted

Treat everyone the same.

Mindenkivel egyformán bánok.

 

Believe that our human nature brings us together to work for common goals.

Hiszek abban, hogy az emberi természet összehoz minket, hogy közös célért dolgozzuk.

 

Believe that leaders should let everyone have a say in what the group does.

Hiszek abban, hogy a vezetőnek engednie kell, hogy mindenki beleszólhasson abba, amit a csoport csinál.

 

Love of Learning

A tanulás szeretete

 

 

+ keyed

Go out of my way to attend educational events.

Mindent megteszek, hogy részt vegyek az oktatási eseményeken.

 

Am thrilled when I learn something new.

Nagyon örülök, amikor valami újat tanulok.

 

Look forward to the opportunity to learn and grow.

Alig várom a lehetőséget, hogy tanuljak és fejlődjek.

 

Am a true life-long learner.

Én egy igazi élethosszig tanuló vagyok.

 

Read all the time.

Állandóan olvasok.

 

Consult the library or the Internet immediately if I want to know something.

Rögtön utána nézek a könyvtárban vagy az interneten, ha valami újat akarok megtudni.

 

Read a large variety of books.

Sokféle könyveket olvasok.

 

 

 

- keyed

Don't like to learn new things.

Nem szeretek új dolgokat tanulni.

 

Do not like to visit museums.

Nem szeretek múzeumokba járni.

 

Don't read nonfiction books for fun.

Nem olvasok szépirodalmi könyveket szórakozásból.

 

Modesty/Humility

Szerénység/Alázatosság

 

 

+ keyed

Am humble about the good things that have happened to me.

Szerény vagyok azokkal a jó dolgokkal kapcsolatban, amik történtek velem.

 

Believe that others are drawn to me because I am humble.

Úgy vélem, mások azért vonzódnak hozzám, mert alázatos vagyok.

 

Don't act is if I'm a special person.

Nem úgy viselkedem, mintha különleges ember lennék.

 

Don't brag about my accomplishments.

Nem dicsekszem a teljesítményeimmel.

 

Am proud that I am an ordinary person.

Büszke vagyok arra, hogy hétköznapi ember vagyok.

 

Don't call attention to myself.

Nem hívom fel magamra a figyelmet.

 

Would never be described as arrogant.

Soha nem jellemeznének gőgösnek.

 

 

 

- keyed

Like to stand out in a crowd.

Szeretek kitűnni a tömegből.

 

Like to talk about myself.

Szeretek magamról beszélni.

 

 

 

Omitted

Feel that too much modesty gets a person in trouble.

Úgy gondolom, a túlzott szerénység bajba sodorja az embert.

 

Originality/Creativity

Eredetiség/Kreativitás

 

 

+ keyed

Am able to come up with new and different ideas.

Képes vagyok új és különböző ötletekkel előállni.

 

Like to think of new ways to do things.

Szeretem kigondolni a dolgok elvégzésének új módozatait.

 

Come up with new ways to do things.

Új módjait találom ki annak, hogy csináljam meg a dolgokat.

 

Am an original thinker.

Eredeti gondolkodó vagyok.

 

Have an imagination that stretches beyond that of my friends.

Olyan képzelőerővel rendelkezem, ami meghaladja a barátaimét.

 

 

 

- keyed

Don't pride myself on being original.

Nem vagyok büszke az eredetiségemre.

 

Am not considered to have new and different ideas.

Nem lehet úgy tekinteni rám, mint akinek új és különböző ötletei vannak.

 

Have no special urge to do something original.

Nincs semmi különös késztetésem arra, hogy valami eredetit csináljak.

 

 

 

Omitted

Tend to think of alternatives when someone tells me how to do something.

Hajlamos vagyok alternatívákban gondolkodni, mialatt valaki megmondja nekem, hogyan csináljak valamit.

 

Have recently found an original solution to a problem in my life.

Mostanában találtam egy eredeti megoldást az életem egy problémájára.

 

Perspective/Wisdom

Nézőpont/Bölcsesség

 

 

+ keyed

Have a broad outlook on what is going on.

Tág keretben szemlélem azt, ami történik.

 

Have an excellent view of the world.

Kiváló világszemlélettel rendelkezem.

 

Have been described as wise beyond my years.

Az életkoromon túlmutatva bölcsnek mondanak.

 

Have a mature view on life.

Érett életszemléletem van.

 

Consider myself to be a wise person.

Bölcs embernek gondolom magam.

 

Am considered to be a wise person.

Mások bölcs embernek tartanak.

 

 

 

- keyed

Lose sight of what is most important in life.

Szem elől tévesztem, ami a legfontosabb az életben.

 

Am not good at figuring out what really matters.

Nem vagyok jó abban, hogy rájöjjek, mi számít igazán.

 

Am rarely consulted for advice by others.

Ritkán kérek tanácsot másoktól.

 

 

 

Omitted

Have never given bad advice to a friend.

Soha nem adtam rossz tanácsot a barátomnak.

 

Prudence

Elővigyázatosság

 

 

+ keyed

Have never deliberately hurt anyone.

Soha nem bántottam meg senkit szándékosan.

 

Cannot imagine lying or cheating.

Nem tudom elképzelni, hogy hazudjak vagy csaljak.

 

Believe it is always better to be safe than sorry.

Úgy vélem, jobb félni, mint megijedni.

 

Think before I speak.

Gondolkodom, mielőtt beszélek.

 

Follow the rules.

Követem a szabályokat.

 

Avoid activities that are physically dangerous.

Kerülöm az olyan tevékenységeket, melyek fizikailag veszélyesek.

 

Keep straight right from wrong.

Távol tartom magam a rossztól.

 

Make careful choices.

Megfontolt döntéseket hozok.

 

 

 

- keyed

Behave in unusual and strange ways.

Szokatlan és különös módon viselkedem.

 

 

 

Omitted

Know that my friends consider me to be impulsive.

Tudom, hogy a barátaim impulzívnak tartanak.

 

Act before thinking through the consequences.

Cselekszem, mielőtt átgondolnám a következményeket.

 

Like taking risks.

Szeretek kockázatokat vállalni.

 

Social/Personal/Emotional Intelligence

Szociális/Személyes/Érzelmi Intelligencia

 

 

 

+ keyed

Am able to fit into any situation.

Bármilyen helyzetbe képes vagyok beilleszkedni.

 

Have the ability to make others feel interesting.

Megvan a képességem arra, hogy mások érdekesnek érezzék magukat.

 

Know what makes others tick.

Tudom, mi tesz másokat dühössé.

 

Get along well with people I have just met.

Jól kijövök azokkal az emberekkel, akikkel csak most találkoztam.

 

Am good at sensing what others are feeling.

Jó vagyok abban, hogy észleljem, mások mit éreznek.

 

Know what to say to make people feel good.

Tudom, mit mondjak másoknak, hogy jól érezzék magukat.

 

 

 

- keyed

Don't know how to handle myself in a new social situation.

Nem tudom, hogyan viselkedjem egy új társas helyzetben.

 

 

 

Omitted

Am very aware of my surroundings.

Nagyon is tudatában vagyok a környezetemnek.

 

Get puzzled by my own thoughts and feelings.

Megzavarnak a saját gondolataim és érzéseim.

 

Am taken advantage of by others.

Mások kihasználnak.

 

Spirituality/Religiousness

Spiritualitás/Vallásosság

 

 

 

+ keyed

Believe in a universal power or God.

Hiszek egy egységes hatalomban vagy Istenben.

 

Am a spiritual person.

Én egy spirituális ember vagyok.

 

Keep my faith even during hard times.

Még nehéz időkben is megtartom a hitem.

 

Have spent at least 30 minutes in the last 24 hours in prayer or meditation.

Az utóbbi 24 órában legalább 30 percet töltöttem imával vagy meditációval.

 

Am who I am because of my faith.

Aki vagyok, a hitem miatt vagyok az.

 

Believe that each person has a purpose in life.

Hiszem, hogy minden embernek van célja az életben.

 

Know that my beliefs make my life important.

Tudom, hogy a hitem fontossá teszi az életemet.

 

 

 

- keyed

Do not practice any religion.

Semmilyen vallást nem gyakorlok.

 

Do not believe in a universal power or a God.

Nem hiszek egy egységes hatalomban vagy Istenben.

 

 

 

Omitted

Know that my life has no strong purpose.

Tudom, hogy az életemnek nincsen szilárd célja.

 

Valor/Bravery/Courage

Bátorság/Merészség/Kurázsi

 

 

 

+ keyed

Have taken frequent stands in the face of strong opposition.

Gyakran találom szemben magam erős ellenállásokkal.

 

Don't hesitate to express an unpopular opinion.

Nem habozok kifejezni egy népszerűtlen véleményt.

 

Call for action while others talk.

Cselekvésre szólítok fel, míg mások beszélnek.

 

Can face my fears.

Szembe nézek a félelmeimmel.

 

Speak up in protest when I hear someone say mean things.

Felemelem a szavam az ellen, amikor azt hallom, valaki átlagos dolgokról beszél.

 

Am a brave person.

Én egy bátor ember vagyok.

 

 

 

- keyed

Avoid dealing with uncomfortable emotions.

Kerülöm, hogy kényelmetlen érzésekkel foglalkozzak.

 

Avoid dealing with awkward situations.

Kerülöm, hogy kínos helyzetekkel foglalkozzak.

 

Do not stand up for my beliefs.

Nem állok ki a hitemért.

 

Don't speak my mind freely when there might be negative results.

Nem mondom el szabadon a véleményemet, ha negatív következményei lehetnek.

 

 

 

Omitted

Have overcome pain and disappointment.

Legyőzöm a fájdalmat és csalódást.

Return to the Item Translations Page