Revised Estonian Translation of the IPIP NEO PI Facets

Provided by René Mõttus

[Note: In this revision, the Estonian researchers wrote a number of new items in order to make scales balanced and to keep language as simple as possible. Also, the number of items per facet was reduced to eight. Follow this link for the original Estonian translation of all 300 IPIP NEO PI items.]

ENGLISH[1]

ESTONIAN[2]

N1: ANXIETY

N1: ÄREVUS

Worry about things

Ma olen tihti mures

Am afraid of many things

Ma kardan paljusid asju

 

Mul on raske muretsemist lõpetada

 

Ma tunnen hirmu

Fear for the worst

Ma kardan kõige halvemat

 

 

Am not easily bothered by things

Ma ei hakka kergesti muretsema

Don't worry about things that have already happened

Ma ei muretse juba juhtunud asjade pärast

 

Mind ei hirmuta tavaliselt miski

 

Ma ei muretse tuleviku pärast

 

 

N2: ANGER

N2: VIHA

Get angry easily

Ma vihastun kergesti

Get irritated easily

Ma ärritun kergesti

Get upset easily

Ma lähen kergesti endast välja

 

Mind on kerge vihaseks ajada

Lose my temper

Ma kaotan tihti enesevalitsuse

 

 

Rarely get irritated

Ma ärritun harva

Seldom get mad

Ma lähen harva raevu

Am not easily annoyed

Mind on raske pahandada

 

Ma olen enamasti rahulik

Rarely complain

Ma nurisen harva

 

 

N3: DEPRESSION

N3: MASENDUS

Often feel blue

Ma olen sageli rusutud ja kurb

Am often down in the dumps

Ma langen tihti masendusse

Have frequent mood swings

Mu meeleolu kõigub tihti

Feel desperate

Ma olen meeleheitel

Dislike myself

Ma ei meeldi iseendale

 

 

Seldom feel blue

Ma olen harva masenduses

Feel comfortable with myself

Ma tunnen ennast mõnusalt

 

Ma saan endaga hästi läbi

 

Ma ei tunne, et oleksin üksi ja maha jäetud

 

 

N4: SELF-CONSCIOUSNESS

N4: UJEDUS

Am easily intimidated

Mind on kerge hirmutada

Am afraid that I will do the wrong thing

Ma kardan midagi valesti teha

Find it difficult to approach others

Ma kardan suhtlemist alustada

Stumble over my words

Mul on raske õigeid sõnu leida

Only feel comfortable with friends

Ma tunnen ennast mugavalt vaid lähedaste seas

 

 

Am not bothered by difficult social situations

Mind ei häiri suhtlemisel keerulised olukorrad

Am able to stand up for myself

Ma suudan enda eest seista

 

Ma ei tunne ennast teistest kehvemana

 

Ma ei tunne enda pärast häbi

Am comfortable in unfamiliar situations

Ma tunnen ennast võõrastes olukordades mugavalt

 

 

N5: IMMODERATION

N5: LIIALDAMINE

Go on binges

Mul on raske piiri pidada

 

Ma satun asjadest sõltuvusse

 

Ma lähen sageli liiale

Do things I later regret

Ma teen asju, mida hiljem kahetsen

Often eat too much

Ma söön sageli liiga palju

Don't know why I do some of the things I do

 

 

 

 

 

Easily resist temptations

Ma suudan kiusatustele vastu panna

Never spend more than I can afford

Ma ei kuluta iial rohkem, kui saan endale lubada

Never splurge

Ma ei raiska kunagi põhjuseta

 

Ma ei pea oma tegusid kahetsema

Rarely overindulge

Ma luban endale harva liiga palju

 

 

N6: VULNERABILITY

N6: ABITUS

 

Ma kaotan kergesti pea

Can't make up my mind

Mul on raske otsuseid teha

 

Ma ei suuda endaga toime tulla

 

Ma ei suuda iseseisvalt raskustest üle saada

Become overwhelmed by events

Ma olen keerulistes olukordades võimetu tegutsema

 

 

Remain calm under pressure

Ma jään rasketes olukordades rahulikuks

Know how to cope

Ma oskan oma asjadega toime tulla

Readily overcome setbacks

Ma suudan raskustest üle saada

 

Ma leian raskest olukorrast väljapääsu

 

 

E1: FRIENDLINESS

E1: SÕBRALIKKUS

Make friends easily

Ma leian kergesti sõpru

Feel comfortable around people

Ma tunnen ennast inimeste keskel hästi

Act comfortably with others

Ma käitun inimestega suheldes vabalt

 

Mul on lihtne suhelda ka võõraste inimestega

 

 

Often feel uncomfortable around others

Ma tunnen ennast teiste seas ebamugavalt

Avoid contacts with others

Ma väldin kokkupuuteid teistega

Am not really interested in others

Teised inimesed ei paku mulle huvi

Keep others at a distance

Ma ei lase teisi endale lähedale

Am hard to get to know

Mind on raske tundma õppida

 

 

E2: GREGARIOUSNESS

E2: SELTSIVUS

Love large parties

Mulle meeldivad suured peod

Enjoy being part of a group

Mulle meeldib kuuluda seltskonda

 

Ma kasutan suhtlemiseks iga võimalust

 

Mulle meeldib omada palju sõpru

 

Ma tahan tegutseda teistega koos

 

 

Prefer to be alone

Ma eelistan olla üksi

Don't like crowded events

Mulle ei meeldi rahvarohked üritused

Seek quiet

Ma eelistan vaikust

 

Ma tahan tegutseda omaette

 

 

E3: ASSERTIVENESS

E3: KEHTESTAVUS

Try to lead others

Ma proovin teisi juhtida

Seek to influence others

Ma üritan teisi mõjutada

 

Ma panen oma sõna maksma

 

Ma saan oma tahtmise

Take control of things

Ma kontrollin suhtlemisel olukorda

 

 

Wait for others to lead the way

Ma ootan, et teised otsustaksid

Keep in the background

Ma hoidun seltskonnas tagaplaanile

Have little to say

Ma ei suru teistele oma arvamust peale

Don't like to draw attention to myself

Mulle ei meeldi tähelepanu endale tõmmata

 

Ma teen nii, nagu teised ees teevad

 

 

E4: ACTIVITY LEVEL

E4: AKTIIVSUS

Am always busy

Ma olen alati hõivatud

Am always on the go

Mul on alati midagi teoksil

React quickly

Ma tegutsen kiiresti

 

Ma suudan palju asju ära teha

Do a lot in my spare time

Minu vaba aeg on sisustatud

 

 

Like to take my time

Mulle meeldib asju aeglaselt teha

Like a leisurely lifestyle

Mulle meeldib aeglane elustiil

 

Mulle ei meeldi kiirustada

React slowly

Ma tegutsen kiirustamata

Let things proceed at their own pace

Ma lasen asjadel kulgeda omasoodu

 

 

E5: EXCITEMENT-SEEKING

E5: ELAMUSTEJANU

Love excitement

Ma naudin põnevust

Enjoy being part of a loud crowd

Mulle meeldib olla lärmakas seltskonnas

Willing to try anything once

Ma tahan ükskord kõike ära proovida

Seek danger

Ma naudin ohtlikke olukordi

 

 

Would never go hang gliding or bungee jumping

Ma ei tee põnevuse nimel midagi ohtlikku

Dislike loud music

Mulle ei meeldi vali muusika

 

Mulle ei meeldi liiga põnev elu

 

Ma ei vaja tugevaid elamusi

 

Ma hoidun ohtlikest olukordadest

 

 

E6: CHEERFULNESS

E6: RÕÕMSAMEELSUS

Radiate joy

Minust kiirgab rõõmu

Have a lot of fun

Mul on alati väga lõbus

Express childlike joy

Ma olen lapselikult rõõmus

Laugh aloud

Ma puhken kergesti naerma

Look at the bright side of life

Ma näen igas asjas midagi head

 

 

 

Ma ei naera eriti tihti

 

Ma olen tõsine inimene

 

Ma olen harva heas tujus

 

Ma rõõmustan harva

 

 

O1: IMAGINATION

O1: KUJUTLUSVÕIME

Have a vivid imagination

Mul on elav kujutlusvõime

Enjoy wild flights of fantasy

Ma armastan endale tavatuid asju ette kujutada

Love to daydream

Mulle meeldib unistada

Indulge in my fantasies

Ma lasen oma kujutlusvõimel lennata

Like to get lost in thought

Mulle meeldib olla oma mõttemaailmas

 

 

Seldom daydream

Ma unistan harva

Do not have a good imagination

Mul ei ole hea kujutlusvõime

Have difficulty imagining things

Mul on raske endale asju ette kujutada

 

Ma ei kuluta aega unistamisele

 

 

O2: ARTISTIC INTERESTS

O2: KUNSTILISED HUVID

Believe in the importance of art

Ma pean kunsti tähtsaks

Like music

Mulle meeldib muusika

See beauty in things that others might not notice

Ma näen ilu seal, kus teised ei pruugi seda märgata

 

Minu arvates muudavad kunst ja muusika inimesed õnnelikumaks

Enjoy the beauty of nature

Ma naudin looduse ilu

 

 

Do not like art

Mulle ei meeldi kunst

Do not like poetry

Mulle ei meeldi luuletused

Do not enjoy going to art museums

Ma ei armasta käia kunstimuuseumides

Do not like concerts

Mulle ei meeldi käia kontsertitel

 

Ma ei oska ilu tähele panna

 

 

O3: EMOTIONALITY

O3: TUNDELISUS

Experience my emotions intensely

Mul on tugevad tunded

Feel others' emotions

Ma tajun teiste inimeste tundeid

 

Ma arvan, et sügav tundeelu muudab inimesed rikkamaks

 

Minu meelest oleks elu ilma tugevate tunneteta igav

 

 

Seldom get emotional

Ma muutun harva tundeliseks

Rarely notice my emotional reactions

Ma panen harva oma tundeid tähele

Experience very few emotional highs and lows

Ma kogen harva väga tugevaid tundeid

 

Ma ei raiska aega tunnete peale mõtlemisele

Don't understand people who get emotional

Ma ei mõista tundelisi inimesi

 

 

O4: ADVENTUROUSNESS

O4: VAHELDUSEIHA

Prefer variety to routine

Ma tahan vaheldust

Interested in many things

Ma olen huvitatud paljudest uutest asjadest

 

Ma tahan pidevalt uusi asju tundma õppida

 

Ma vajan oma elus muutusi

Like to visit new places

Mulle meeldib külastada uusi kohti

 

 

Prefer to stick with things that I know

Mulle meeldib jääda nende asjade juurde, mida ma hästi tunnen

Dislike changes

Ma ei armasta muutusi

Am a creature of habit

Ma ei taha oma harjumusi muuta

Am attached to conventional ways

Ma teen asju harjumuspärasel viisil

Dislike new foods

Mulle ei meeldi võõrapärased toidud

 

 

O5: INTELLECT

O5: INTELLEKTUAALSUS

Like to solve complex problems

Mulle meeldib lahendada keerulisi probleeme

Love to read challenging material

Ma armastan lugeda mõtlema panevaid raamatuid

Have a rich vocabulary

Mul on rikas sõnavara

Enjoy thinking about things

Ma naudin asjade üle järele mõtlemist

 

Ma proovin alati maailma asjad enda jaoks ära põhjendada

 

 

Am not interested in abstract ideas

Mulle ei meeldi keerulised mõttekäigud

Avoid philosophical discussions

Ma väldin sügavamõttelisi arutelusid

Am not interested in theoretical discussions

Mind ei huvita arutlused elu mõtte või maailma asjade üle

Avoid difficult reading material

Mulle ei meeldi lugeda süvenemist nõudvaid tekste

Have difficulty understanding abstract ideas

Mul on raske mõista keerulisi ideid

 

 

O6: LIBERALISM

O6: AVATUS

Believe that there is no absolute right or wrong

Minu arvates pole olemas ainuõiget tõde või valet

 

Ma usun, et alati ei ole võimalik oma põhimõtetest kinni pidada

 

Igal inimesel on õigus oma arvamusele

 

Olen salliv teistsuguste väärtuste suhtes

 

Ma ei kirjuta teistele ette seda, kuidas elada

 

Mul pole midagi selle vastu, kui teiste elulaad minu omast erineb

 

Ma ei halvusta teistmoodi elavaid inimesi

 

Piirangud takistavad arengut

 

 

Believe in one true religion

Minu meelest on olemas ainult üks õige usk

Tend to vote for conservative political candidates

Ma pean traditsioone oluliseks

Believe that too much tax money goes to support artists

Minu arvates kulub kunstnike toetamiseks liiga palju maksumaksja raha

Believe laws should be strictly enforced

Ma usun, et seadused tuleks jõuliselt maksma panna

Believe that we coddle criminals too much

Minu meelest ollakse kurjategijate vastu liiga leebed

Believe that we should be tough on crime

Ma usun, et me peaksime kuritegevuse suhtes olema karmid

 

 

A1: TRUST

A1: USALDUS

Trust others

Ma usaldan teisi

Believe that others have good intentions

Ma usun, et inimestel on head kavatsused

Believe that people are basically moral

Ma usun, et inimesed on üldiselt ausad

Believe in human goodness

Ma usun inimeste headusesse

Trust what people say

Ma usun teiste juttu

 

 

Distrust people

Ma ei usalda inimesi

Believe that people are essentially evil

Ma usun, et inimesed on sisemuses pahatahtlikud

 

Minu arvates ei pea inimesed oma lubadusi

 

Minu meelest ei saa teiste peale loota

 

 

A2: MORALITY

A2: KÕLBELISUS

Would never cheat on my taxes

Ma ei jätaks kunagi makse maksmata

 

Ma ei suudaks teist inimest petta

 

Ma usun, et ausus on kõige tähtsam

Stick to the rules

Ma arvan, et pettusega ei jõua kaugele

 

Ma ei tee teistele liiga

 

 

Use flattery to get ahead

Ma võin eesmärgi saavutamiseks petta

Use others for my own ends

Ma kasutan teisi inimesi oma huvides

Pretend to be concerned for others

Ma teesklen, et olen teiste pärast mures

Obstruct others' plans

Ma rikun teiste plaane, kui see on mulle kasulik

Put people under pressure

Ma avaldan inimestele survet

 

 

A3: ALTRUISM

A3: OMAKASUPÜÜDMATUS

Make people feel welcome

Ma teen kõik, et teised ennast hästi tunneksid

Love to help others

Mulle meeldib teisi aidata

Am concerned about others

Ma muretsen eelkõige teiste pärast

 

Ma hoolin teistest inimestest

 

Ma aitan teisi enda arvelt

 

 

Look down on others

Minu vajadused on mulle olulisemad kui teiste omad

Am indifferent to the feelings of others

Mind ei huvita teiste soovid

Turn my back on others

Ma jätan teised hätta

 

Ma ei arvesta teiste soovidega

Take no time for others

Mul ei ole teiste jaoks aega

 

 

A4: COOPERATION

A4: LEPLIKKUS

Can't stand confrontations

Ma ei taha teiste inimestega vastuollu sattuda

 

Ma olen valmis oma nõudmistest loobuma

 

Ma andestan kergesti

 

Ma nõustun teistega

Am easy to satisfy

Ma ei ole teiste suhtes nõudlik

 

 

Contradict others

Ma vaidlen teistele vastu

Yell at people

Ma karjun teiste peale

Insult people

Ma solvan inimesi

Get back at others

Ma maksan kätte

Hold a grudge

Ma ei unusta solvanguid ega tülisid

 

 

A5: MODESTY

A5: TAGASIHOIDLIKKUS

Dislike being the center of attention

Mulle ei meeldi olla tähelepanu keskpunktis

Consider myself an average person

Ma pean ennast tavaliseks inimeseks

Seldom toot my own horn

Ma ei kiitle

 

Ma ei taha millegagi silma paista

Dislike talking about myself

Mulle ei meeldi endast rääkida

 

 

Believe that I am better than others

Ma pean ennast teistest paremaks

Have a high opinion of myself

Ma olen endast väga heal arvamusel

Know the answers to many questions

Ma armastan oma teadmisi teistele näidata

Boast about my virtues

Ma kiitlen oma oskuste ja võimetega

 

Ma tean vastuseid paljudele küsimustele

Make myself the center of attention

 

 

 

A6: SYMPATHY

A6: KAASTUNDLIKKUS

Sympathize with the homeless

Ma tunnen kodututele kaasa

Feel sympathy for those who are worse off than myself

Mul on kahju nendest, kes elavad minust halvemini

Suffer from others' sorrows

Ma võtan teiste inimeste muresid südamesse

 

Ma arvan, et kõik inimesed väärivad lugupidamist

Value cooperation over competition

Ma püüan teisi mõista

 

 

Am not interested in other people's problems

Mind ei huvita teiste inimeste probleemid

Tend to dislike soft-hearted people

Mulle ei meeldi pehme südamega inimesed

Believe in an eye for an eye

Ma ei suuda teistele kaasa tunda

Try not to think about the needy

Ma ei mõtle nendele, kes on hädas

 

Minu arvates on inimesed ise süüdi, kui neil halvasti läheb

 

 

C1: SELF-EFFICACY

C1: ENESETÕHUSUS

Complete tasks successfully

Ma viin alustatud tööd edukalt lõpule

Excel in what I do

Ma teen kõike suurepäraselt

Handle tasks smoothly

Ma tulen ülesannetega hästi toime

Know how to get things done

Ma tean, kuidas asjad tehtud saab

Come up with good solutions

Ma oskan häid lahendusi välja pakkuda

 

 

Misjudge situations

Ma saan asjadest valesti aru

Don't understand things

Ma ei saa aru, mida ma tegema pean

Have little to contribute

Minust on vähe kasu

 

Ma ei ole asjadega kursis

Don't see the consequences of things

Ma ei oska sündmuste tagajärgi ette näha

 

 

C2: ORDERLINESS

C2: KORRALIKKUS

Like order

Mulle meeldib kord ja puhtus

Like to tidy up

Mulle meeldib asju korda seada

Do things according to a plan

Ma teen kõike plaanipäraselt

 

Mul on igal asjal oma kindel koht

 

 

Often forget to put things back in their proper place

Ma unustan asjad õigele kohale tagasi panna

Leave a mess in my room

Ma jätan oma toa segamini

Leave my belongings around

Ma jätan oma asjad ripakile

Am not bothered by messy people

Mind ei häiri lohakad inimesed

 

Ma otsin sageli kadunud asju taga

 

 

C3: DUTIFULNESS

C3: KOHUSETUNDLIKKUS

Keep my promises

Ma pean oma lubadustest kinni

Pay my bills on time

Ma maksan arved õigeks ajaks

Tell the truth

Ma räägin tõtt

 

Ma täidan oma kohustused täpselt

Try to follow the rules

Ma püüan alati reeglitest kinni pidada

 

 

Break rules

Ma rikun reegleid

Break my promises

Ma jätan lubadusi täitmata

Get others to do my duties

Ma veeretan oma kohustused teiste peale

 

Ma annan lubadusi, mida ma täita ei suuda

Do the opposite of what is asked

Minu peale ei saa loota

 

 

C4: ACHIEVEMENT-STRIVING

C4: SAAVUTUSVAJADUS

Go straight for the goal

Ma liigun kindlalt oma eesmärkide poole

Work hard

Ma töötan kõvasti

Plunge into tasks with all my heart

Ma pühendan tööle kogu oma jõu

Demand quality

Ma nõuan nii endalt kui teistelt parimat

Do more than what's expected of me

Ma teen rohkem, kui minult oodatakse

 

 

Do just enough work to get by

Ma teen just nii palju kui hädapärast vaja

Put little time and effort into my work

Ma kulutan tööle vähe aega ja jõudu

 

Mul ei ole mingeid olulisi eesmärke

 

Ma ei ole valmis oma eesmärkide nimel pingutama

 

 

C5: SELF-DISCIPLINE

C5: ENESEDISTSIPLIIN

Get chores done right away

Ma teen oma tööd ära esimesel võimalusel

Start tasks right away

Ma ei venita töö alustamisega

Carry out my plans

Ma viin alustatud tegemised lõpuni

 

Ma saan oma asjad õigeks ajaks valmis

 

 

Waste my time

Ma raiskan aega

Need a push to get started

Mind on vaja tööle sundida

Have difficulty starting tasks

Ma lükkan tüütuid töid üha edasi

 

Mul on raske ennast kokku võtta

 

 

C6: CAUTIOUSNESS

C6: ETTEVAATLIKKUS

Avoid mistakes

Ma väldin vigu

 

Ma mõtlen enne otsustamist hoolikalt järele

 

Ma ei hakka tegutsema enne, kui asjad on kindlad

 

Ma mõtlen alati võimalikele tagajärgedele

Choose my words with care

Ma valin hoolikalt sõnu

 

 

Jump into things without thinking

Ma hakkan tegutsema ilma tagajärgedele mõtlemata

Make rash decisions

Ma teen otsuseid ilma asju läbi mõtlemata

Rush into things

Ma tegutsen liigselt kiirustades

Often make last-minute plans

Ma teen oma plaanid viimasel minutil

 

 

SOCIAL DESIRABILITY

SOTSIAALNE DESIRAABLUS

 

Ma olen alati valmis oma vigu tunnistama

 

Ma ei ole kunagi kuulujutte edastanud

 

Mul ei ole salajasi môtteid, mida tahan teiste eest varjata

 

Kui olen kindel, et ma vahele ei jää, siis sôidan bussis piletita

 

Ma ei räägi kunagi asjadest, millest ma suurt midagi ei tea

 

Ma ei ole mitte kunagi valetanud

 

Ma ei ole kunagi ihaldanud midagi, mis ei kuulu mulle

 

Mônikord on mul tekkinud soov midagi näpata

 

Notes


[1]
     [1] International Personality Item Pool (2001). A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site.

[2]
     [2] Items of the Estonian version of the EPIP-NEO (EPIP-NEO/Lv3), 297 items (240 to score + 49 to reserve + 8 Social Desirability), 8 items in each subscale (4+4, facet scales are balanced in terms of the number of inverted and non-inverted items).


Return to the Item Translations Page